Documents de centre

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i conté els elements següents:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
  • Indicadors de progrés.
  • Concreció i desenvolupament del currículum.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • Projecte lingüístic.

Aquest projecte educatiu queda recollit en els següents documents:

PEC

PROJECTE DE DIRECCIÓ

NOFC

Carta de Compromís Educatiu

ADDENDES P3

ADDENDES P4

ADDENDES P5

ADDENDES Cicle Inicial

ADDENDES Cicle Mitjà

ADDENDES Cicle Superior

PLA TAC DE CENTRE

Projecte de CONVIVÈNCIA

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE BÀSIC en el marc de la pandèmia COVID-19