Salut

Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles

Quan un alumne/a es trobi malament a les hores de classe o menjador s’avisarà als pares perquè vinguin a recollir-lo.  L’escola ​es ​reserva ​el ​dret ​de ​trucar ​al ​112 ​si ​ho ​considera ​necessari.

Al·lèrgies ​i ​malalties ​cròniques

Els alumnes que mostrin alguna problemàtica de salut, com pot ésser: asma, lumbàlgia, bronquitis, al·lèrgies,… cal que portin un certificat mèdic en el qual s’especifiqui el tipus malaltia i els exercicis que es recomana que no són adequats per a la seva salut. S’informarà a tots els mestres del centre que estiguin implicats. El mestre/a tutor/a tindrà enganxat a sobre la taula un paper on s’explica el cas. La informació està a l’expedient de l’alumne/a i en una graella a l’ordinador i en paper disponible per tot el professorat i pels ​monitors ​de ​menjador ​que ​s’anirà ​actualitzant ​a ​nivell ​informàtic.
Els ​alumnes ​que ​durant ​el ​curs ​passin ​o ​hagin ​passat ​alguna ​malaltia ​infecto-contagiosa ​greu ​(hepatitis, tuberculosis,…) ​hauran ​d’informar-ne ​immediatament ​l’escola ​i ​presentar ​un ​informe ​mèdic ​garantint ​que ​no existeix ​cap ​perill ​de ​contagi.
En ​aquest ​mateix ​sentit, ​no ​pot ​venir ​a ​l’escola ​cap ​nen ​o ​nena ​que ​presenti ​febre, ​conjuntivitis ​o ​diarrea.

Tractaments pediculicides (polls)

Les ​famílies ​han ​d’informar ​a ​l’escola ​en ​cas ​que ​detectin ​l’aparició ​de ​paràsits. ​Els ​alumnes ​afectats ​per llèmenes ​o ​polls ​han ​de ​prendre ​les ​mesures ​necessàries ​per ​a ​l’eradicació ​dels ​paràsits. ​L’escola ​prendrà ​les mesures  necessàries ​si ​les ​famílies ​no ​en ​fan ​el ​control ​adient.

Medicaments

No s’administraran medicaments en horari escolar, només a l’hora de menjador i s’haurà de portar a l’encarregada del menjador una recepta o informe del metge o metgessa on hi consti el nom de l’alumne/a, la ​pauta ​i ​el ​nom ​del ​medicament ​que ​ha ​de ​prendre ​i ​la ​necessitat ​de ​subministrar-ho ​en ​horari ​escolar.
En ​casos ​excepcionals, ​la ​família ​parlarà ​amb ​la ​direcció ​del ​centre ​i ​es ​valorarà ​el ​cas.

Accidents ​escolars

En ​cas ​que ​un ​alumne/a ​pateixi ​un ​accident ​a ​l’escola, ​es ​procedirà ​de ​la ​següent ​manera ​:
1. Si la ferida és lleu, la cura es farà a la mateixa escola, netejant-la amb aigua i sabó, desinfectant-la ​i ​protegint-la. ​Comprovar ​que ​l’alumne/a ​no ​és ​al.lèrgic ​a ​cap ​medicament.
2. Si l’accident és de certa importància (possible contusió, fractura…) l’alumne ha de ser atès en un centre ​sanitari ​(Urgències). ​En ​aquest ​cas ​se ​seguirà ​el ​següent ​procés ​:
– ​Fer ​la ​primera ​cura ​a ​l’escola, ​si ​procedeix.
– ​Avisar ​els ​pares ​per ​si ​poden ​traslladar ​l’accidentat ​al ​centre ​sanitari.
– Si no es localitzen els familiars, serà el tutor o un membre de l’equip directiu qui buscarà els mitjans de transport ​– ​s’avisarà ​a ​l’ambulància ​i ​acompanyarà ​a ​l’accidentat ​al ​centre ​d’ ​urgències ​de ​la ​localitat.
Per poder seguir aquest procés descrit és imprescindible que disposem d’un o més telèfons de localització dels ​pares ​o ​d’altres ​persones ​que ​tinguin ​relació ​amb ​el/la ​nen/a ​(avis, ​veïns…)
Si l’accident passa al menjador o en horari d’extraescolars, els monitors seguiran el mateix procediment i es donarà ​a ​conèixer ​al ​tutor/a ​o ​a ​la ​direcció ​del ​centre.

​Vacunes ​i ​revisió ​dental.

L’escola ​col·labora ​amb ​el ​Servei ​de ​Salut ​Escolar ​de ​l’Ajuntament.
A ​l’escola ​es ​farà:
Vacunació ​de ​l’Hepatitis ​B, ​la ​varicel·la ​i ​papil·loma ​l’alumnat ​de ​6è ​de ​Primària, ​que ​sigui ​autoritat ​per ​la família.
Revisió ​dental ​un ​cop ​l’any ​als ​alumnes ​de ​1r ​i ​6è ​amb ​autorització ​familiar.