Consell escolar

Composició

Funcions

Equip Directiu: Elisabet Sánchez (directora), Mireia Gurt (cap d’estudis), Ma.Rosa Trullàs (secretària)

Representant de l’Ajuntament: Patricia Illa

Representant de l’AMPA: Rebeca Sánchez

Representant dels pares i mares: Laura Prats, Marta Rodríguez, Pilar Garrancho, Sílvia Gabarró

Representant PAE: Magda Gleyal

Representant PAS: MªAngels Patró

Representant dels mestres: Ester Sànchez, Josep Lluís Benito, Laureana Domínguez,

Ma.Àngels Buscalls, Rosa Casany, Margarita Solà

 

 

 

 

 

 

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.