Beques de Menjador Escolar

Beques-menjador-2020-2021 (feu click per a més informació).

 

 

Quin es el termini per fer la sol·licitud?
El termini és del 4 de juny al 17 de juny de 2020
Des dels ajuntaments es posaran en contacte amb les famílies que no disposen de cap mitjà electrònic per
tramitar la sol·licitud. Aquest procés es realitzarà entre el 18 de juny i el dia 3 de juliol.
-Qui pot sol·licitar l’ajut?
Podran sol·licitar l’ajut els pares, mares, tutors legals o persona encarregada de la guarda i protección de
l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació intantil de centres educatius sufragars amb
ons públics per al curs 2020-2021 de la comarca del Baix Llobregat.
-Documentació necesari per omplir la sol·licitud.
Per començar i registrar-te:
– El teu DNI /NIE físic ( necessites el numero NIF i una altra dada)
– Un correu electrònic (si no en tens pot posar el d’un familiar proper)
Per continuar complimentant la sol·licitud:
– El numero IDALU (si no el tens el pots demanar al teu centre escolar)
– El numero DNI/NIE/de tots els membres de la unitat familiar que convisquin al teu domicili
(pares/mares, fills i filles i avis/àvies)
– Si has rebut una subvenció de lloguer, l’import mensual.
– Si tens una pensió d’aliments, import mensual
-On puc demanar el número IDALU?
 Al centre escolar on esta matriculat i/o ha presentat la sol·licitat la preinscripció.
 Des de la página web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
www http://ensenyament.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
-Com fer la presentación de la sol·licitud telemática?
A causa de la COVID-19 i de les mesures de confinament es realitzarà de manera telemàtica, mitjançant la
pàgina web del Consell Comarcal: www. elbaixllobregat.cat
Podeu tramitar-la a través d’un mòbil, ordinador o tauleta. Disposeu d’una guia detallada en la pàgina web
del Consell Comarcal, www.elbaixllobregat.cat
Un cop complimentada la sol·licitud i revisada amb el botó d’enviar es finalitza el tràmit, i rebràs un
missatge en el teu correu electrònic amb una copia de la sol·licitud que has presentat. Hauràs de guardar
aquest copia on consta el teu número d’expedient.
-No tinc mitjans electrònics per fer la sol·licitud?
Digueu-li al vostre centre educatiu, si no ho saben.
-Es necessària l’autorització per a la consulta de les dades relatives a a la renda, patrimoni, seguretat
social, agencia d’Habitatge de Catalunya, residencia i discapacitat?
Si, es necessàri, en cas de no autoritzar s’haura de presentar tota la documentació requerida per a la seva
valoració.
-He de complimentar dues sol·licituds si he de demanar dues beques per dos fills o filles?
No, en la mateixa sol·licitud es pot demanar l’ajut de menjador dels germans/es.
-Quina es lel llindar econòmic per obtener un ajut?
Els ingresos dels membres de la unitat familiar, no podrá superar la suma dels següents imports:
Primer adult ( sustentador/a principal): 10.981,40€ (pare/mare, tutor/a, parella de fet…)
Segon adult: ( sustentador/a principal): 5.490,80€ (pare/mare, tutor/a, parella de fet…)
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35€ (Avi/a ….)
Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45€ (germans i sol·licitant)
-Qui son els membres de la Unitat Familiar?
Es consideren membres computables per al càlcul de la renda familiar: Els progenitors, si escau, el/la
tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters
menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el
càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o
sensorial, així com els avis i avies que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb
el certificat municipal corresponent.
En cas de que algú membre de la unitat familiar no convisqui en el domicili i estigui al volant de
convivència, caldrà donar-li de baixa en el mateix.
-En cas de divorci o separació legal el nou cònjuge es considera membre de la Unitat Familiar?
Si, en cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no
convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si
escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de
la renda familiar.
-En cas de custodia compartida qui ha de solicitar l’ajut?
En casos de custòdia compartida s’ha d’incloure l’altre sustentador amb el/la que es comparteix la custòdia.
Així, en aquest supòsit es consideraran com a membres de la unitat familiar únicament els ex cònjuges i els
fills comuns.
En el cas que només ho sol·liciti un dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a
sol·licitant i nomes li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.
-Quan es considera que una familia és monoparental?
La condició de familia monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel
Departament de treball, Afers Socials i Families.
-Quan es considera que una familia nombrosa general o especial?
La condició de familia nombrosa general o especial s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit
pel Departament de treball, Afers Socials i Families.
-Com consultar si tinc concedit l’ajut?
La resolució de l’ajut es notifica a partir de setembre mitjançant la publicació al tauler d’edictes i anuncis
electrònics del Consell Comarcal del Baix Llobregat : www.elbaixllobregat.cat. També podrà consultar de
manera telemàtica mitjançant la web, i mitjançant els centres escolars.
-Com puc presentar una reclamació en contra de la resolución de l’ajut?
Es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició, davant l’òrgan que l’ha dictada, en un
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació al tauler d’edictes i anuncis electrònics del
Consell Comarcal del Baix Llobregat htpps://www.elbaixllobregat.cat.
-Qui es pot informar o aclarar dubtes sobre la sol·licitud telemática?
En la página web del Consell Comarcal del Baix Llobregat www.elbaixllobregat.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>