Història

Escola pública de dues línies creada al 1982, entre els barris de Ciutat Cooperativa i Marianao. Encara que geogràficament pertany a la zona Marianao, la seva ubicació, condiciona que l’alumnat sigui dels dos barris.

La majoria de l’alumnat és nascut a Sant Boi de Llobregat i la seva llengua materna és el castellà.

La llengua vehicular i d’aprenentatge a l’escola és el català, tot garantint un coneixement satisfactori i competent tant del català com del castellà a l’acabament de l’etapa d’educació primària.

L’objectiu principal de l’escola sempre ha estat el d’oferir una educació integral que ajudi als alumnes a esdevenir persones competents, autònomes, critiques i compromeses, fomentant els valors de convivencia i cohesió social dins de la seva pluralitat.