Oferta educativa

El nostre centre està considerat un centre d’Educació infantil i Primària.

Oferim una educació integral i innovadora fomentant el treball cooperatiu i l’educació en valors. Proporcionem una docència de qualitat basada en el projecte educatiu del nostre centre i incorporant-nos als canvis que demana la nostra societat. Per a tal efecte, disposem de:

  • 2 línies d’Educació infantil dels 3 als 6 anys.
  • 2 línies d’Educació Primària dels 6 als 12 anys

Entre altres serveis proporcionats pel departament també disposem d’una mestra d’audició i llenguatge i una USEE (Unitat de serveis d’educació especial).

El centre també disposa de personal col·laborador en Teatre i Educació Visual i Plàstica, així com també en treball de Respiració i Relaxació proporcionats per l’Ajuntament de Tarragona.

Seguint la nostra línia innovadora, col·laborem amb projectes Puntedu/Biblioteca Escolar, Aula C-TIC, Robòtica Educativa, Escola Verda, Plàstica en anglès, Projecte 15 minutes in English (sessions TAC), Projecte Erasmus+, incorporant així un progressiu augment del temps d’exposició dels alumnes a les llengües estrangeres.

Mantenim un estret contacte amb els serveis externs proporcionats pel Departament d’Ensenyament: CREDA, EAP… Així com també amb aquells serveis privats als quals assisteixen alguns dels nostres alumnes, mantenint sempre un diàleg constant amb totes les entitats educatives de l’entorn.