Salut i Drets d’Imatge

PROGRAMA DE SALUT

Cada curs l’Equip Municipal de Salut de Tarragona i el CAP de referència de l’escola, el de Sant Pere i Sant Pau, organitza les intervencions al centre, d’acord amb el Decret 155/1993 d’1 de juny d’actualització del programa de Salut Escolar.

Les activitats que estan previstes inicialment, a falta de confirmar, de les que rebran informació en el seu moment són:

– P4: Control del carnet de vacunes.

– 6è de primària: Vacunació Hepatitis A, VPH (nenes), Varicel·la i MCC.

– 1r i 6è de primària: Revisió bucodental.

– Tallers i altres activitats diverses en el camp d’educació per la salut que s’aniran informant al llarg del curs.

Està previst fer una revisió optomètrica a l’alumnat de P5 com a col·laboració d’una entitat privada i sense cost econòmic. S’informarà oportunament.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Per normativa del Departament d’Ensenyament, per administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre i la forma d’administració. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. Podeu utilitzar el següent formulari.

El personal del centre només podrà administrar les medicacións que no requereixin una formació especial.

El personal del centre no està obligat a manipular pròtesis dentàries, auditives, oculars, articulars,… en el supòsit que s’hagi de fer alguna actuació en aquest sentit es parlarà amb la família i es buscarà una solució.

Important. Quan un/a alumne/a es troba malament o s’ha fet mal de manera evident o suposadament, s’avisarà a la família per tal que en siguin coneixedors i el vinguin a buscar. Siguin conscients que de vegades és difícil saber la importància de la possible lesió o de la malaltia si no es porta al metge.

Els alumnes que tenen febre no poden romandre a l’escola i s’han de venir a buscar. Informarem que un alumne/a té febre quan té 37º o més.

En cas d’accident o indisposició important i/o urgent, s’avisarà a la família i al servei mèdic d’urgències. Si no es pot contactar amb la família l’escola s’encarregarà d’acompanyar l’alumne/a en el trasllat al centre d’urgències. Aquest servei es farà amb una ambulància.

ÚS D’IMATGES DELS ALUMNES

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i que el dret a l’autodeterminació informativa també està reconegut en el text constitucional en l’art. 18.4 i regulat per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal es fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines web dels centres educatius d’imatges (fotos i vídeos) d’alumnes on aquests siguin clarament identificables s’hagi obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.

El consentiment, en el cas d’imatges clarament identificables (fotos i vídeos), s’estén també a la reproducció d’imatges en televisió, revistes i publicacions de l’entorn educatiu i cultural, llibres o qualsevol altre mitjà de difusió educativa pública i premsa. Així mateix, l’autorització es fa extensible als treballs elaborats per l’alumnat i que s’hagin de publicar/exposar en el bloc, web o altres mitjans digitals, gràfics o d’exposició pública. És per això que els pares i mares que vulguin modificar l’autorització que van donar en el seu moment, a secretaria se’ls facilitarà l’imprès corresponent a petició seva.