Normativa

LES NORMES DE L’ESCOLA

L’Escola Pere Torrent té unes normes que entre tots/-es hem de respectar i complir.

Aquestes normes us les deixem escrites pel bon funcionament del centre a continuació:

Pel que fa a l’aprenentatge dels vostres fills/-es envers el procés de la lectoescriptura és necessari que cada dia llegeixin a casa (quan abans comencin millor). Aquesta lectura pot tenir una durada de 10 minuts.

Us recomanem que per ser un model a imitar, caldria que vosaltres també llegíssiu per tal de que ells ho vegin i, aleshores, també ho fessin.

Si detecteu que el/la vostre/-a fill/-a té alguna malaltia o infecció que es pugui transmetre a qualsevol persona, és bo que no assisteixi al centre fins a la seva curació total o desaparició de tots els símptomes. Recordeu que heu de dur el certificat mèdic per tal de justificar-ho.

En cas de que tingueu previst fer vacances, cal avisar al tutor/-a del vostre fill/-a i firmar el document que us el donaran a la Secretaria del centre.

Recordeu que si el vostre període vacacional supera els dos mesos, el nen/-a serà donat de baixa del centre.

En el cas que un o una mestre/-a detecti que algun alumne tingui llémenes i/o polls, fins i tot que es grati molt el cap, s’avisarà a la família corresponent perquè el vinguin a buscar al centre i el portin al metge. La família és la responsable de fer-li el tractament i no podrà tornar al centre fins que porti el paper mèdic de que ja està curat. Per altra banda, l’Escola serà la que repartirà i informarà a les famílies de l’aula mitjançant l’agenda.

El centre vetlla per l’assistència del seu alumnat. Així si sabeu amb antelació que el vostre fill/-a ha de faltar a l’escola, cal que ho comuniqueu al tutor/-a a través de l’agenda, si no, truqueu al centre informant de que l’alumne no assistirà.

Recordem a tota la comunitat educativa que no es permès fumar en tot el recinte escolar ni en les seves instal·lacions.

No s’administrarà cap medicament que no estigui prescrit pel metge amb la corresponent recepta i l’autorització de la família.

Els nens/-es que vinguin a l’escola amb la seva bicicleta particular, ja que és un costum sa i ecològic, es disposa d’un aparcament específic dins el centre situat al costat de l’autonomia, però recordeu que cal entrar i sortir a peu (no pujat damunt la bicicleta) fins a peu de carrer per tal d’evitar els possibles accidents.

COMUNICATS

L’Escola Pere Torrent facilita a cada alumne/-a l’agenda escolar a través del material de curs.

Aquesta agenda és el mitjà de comunicació entre les famílies i els mestres. Així que es necessari que la mireu cada dia i si hi ha alguna nota la signeu per tal de saber que ho heu vist.

Si voleu posar-vos en contacte amb el vostre tutor/-a ho heu de fer a partir d’aquest mitjà de comunicació i ell o ella ja us respondran el més aviat possible.

TREBALL A CASA

L’Escola Pere Torrent destaca que és molt important que els nens/-es facin a casa els treballs i deures que se’ls hi encomanen.

Si algun dia el tutor/-a no ha posat cap tasca guiada o específica és un bon moment per dedicar una estona a la lectura diària o a l’estudi d’allò que hagis de reforçar.

Intenteu seguir sempre les indicacions i les propostes de millora dels vostres tutors i tutores dels vostres fills/-es que us aconsellaran les activitats més òptimes pel seu progrés educatiu.

EVOLUCIÓ EDUCATIVA

La informació de l’evolució educativa de l’alumne/-a durant el curs escolar es fa mitjançant reunions col·lectives un cop l’any i entrevistes individuals (Atenció a famílies) amb el tutor/-a o especialista.

Lliurament d’informes: Es fa el lliurament de 2 butlletins a Educació Infantil i de 3 a Educació Primària.

Les dates d’entrega dels informes del curs 2018 – 2019:

Educació Infantil → 8 de febrer de 2019 i 19 i 20 de juny de 2019.

Educació Primària → 20 de desembre de 2018, 11 d’abril de 2019 i 19 i 20 de juny de 2019, excepte alumnes de 6è  que serà el 26 de juny de 2019.

Pel que fa al bon rendiment de l’alumnat és molt important que el contacte de les famílies amb els mestres sigui permanent. La mateixa importància té el control diari de la feina dels vostres fills/-es.

QUE AVALUEM DELS VOSTRES FILLS I FILLES?

El Claustre de la nostra Escola tindrà en compte els següents ítems:

√ L’actitud a l’aula: el respecte envers al tutor/-a i als companys i companyes, saber demanar les coses amb educació, …

√ L’esforç diari, les ganes d’aprendre, la motivació, …

√ L’ús de l’agenda

√ Els deures

√ Presentació dels treballs i llibretes al dia.

√ L’expressió oral: ús del català a l’escola, el vocabulari, …

√ L’expressió escrita: redaccions, esquemes, contes, dites, ….

√ La lectura: la comprensió, els resums, els esquemes, …

√ La resolució de problemes.

√ Les proves escrites i/o orals.

√ L’assistència a l’escola.