L’Escola

L’Escola Pere Torrent de Lloret de Mar és un centre públic de tres línees, exepte alguns cursos que són de dues línees, que imparteix les Etapes d’Educació Infantil i Primària.


TRETS D’IDENTITAT

La nostra escola té com a objectiu prioritari la formació integral de la persona fomentada en el desenvolupament de la seva capacitat de raonament i en l’educació basada en els valors i actituds de respecte envers l’ordre, la disciplina, el treball, el respecte, la tolerància, la solidaritat, la cooperació i l’integració de la persona. És per això que, a més a més dels continguts curriculars de l’aula, potencia els hàbits de la conducta que afavoreixen la convivència i el respecte mutu envers els altres per tal d’esdevenir una persona responsable i amb igualtat de drets en la nostra societat.


LÍNIA D’ESCOLA

En el procés d’ensenyament – aprenentatge és prioritari que els i les alumnes construeixin els seus coneixements a partir del contacte amb el seu entorn proper i les seves pròpies experiències personals.

El mètode de treball es basa en el raonament, la lectura i l’escriptura, l’observació directa de l’entorn proper, … Les sortides i excursions que es realitzen ens serveixen com a font d’informació dins l’aula per conèixer la realitat. A més, amb aquestes es pot fomentar el coneixement i el respecte envers el nostre medi natural per l’entorn de la nostra localitat.

La valoració dels ítems que tenim en compte són l’adquisició de les tècniques i procediments de treball del nostre alumnat, també l’adquisició dels continguts curriculars de les diferents matèries i els contingunts bàsics prèviament assolits. A més, cal destacar que l’alumne/-a ha de proporcionar un ambient positiu envers l’àmbit d’estudi i del treball que ha de dur a terme.

Per altra banda, destacar que com a metodologia utilitzem el treball compartit i en petit grup (treball per racons des de P3 fins a 1r de Primària) per tal de que els i les alumnes aprenguin a compartir diversitat d’opinions, a pendre decisions, tant conjuntes com individuals, i que es responsabilitzin davant de l’esforç col·lectiu o individual.

A més, com a metodologia de treball de 2n a 6è de Primària destacaríem els Agrupaments Flexibles en les àrees de català i matemàtiques.

Finalment, fem un treball a través de l’acció tutorial on donem atenció i reforç de forma individualitzada al nostre alumnat.


PROJECTES D’ESCOLA

Els projectes de la nostra escola que volem destacar són:

⇒ Tenim el PAC (Projecte d’Autonomia de Centre).

⇒ El Projecte Batecs Musicals, que potencia l’aprenentatge transversal de totes les matèries a través de la música per fer un aprenentatge més competencial i integral de l’alumnat.

⇒ Tenim el reciclatge de llibres de text: Castellà, Anglès i els petits llibres de butxaca de lectura en català i castellà.

⇒ Tenim el Pla de l’Entorn dins el Projecte Arrela’t de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

⇒ Tenim el PAT (Pla d’Acció Tutorial)

⇒ Fem un treball sistemàtic de la Comprensió Lectora, de l’Expressió Escrita i dels Problemes Comprensius.

⇒ Participem del Projecte Rossinyol.

⇒ Els projectes que consolidarem aquest curs són: La Bibliopati, l’Aula Taller de l’Àrea de Música i la sala de Psicomotricitat per Ed. Infantil.