TRETS D’IDENTITAT

L’ALUMNAT COM A EIX CENTRAL, creant un entorn adequat a les seves necessitats, als seus processos de vida.  Amb un ambient agradable i acollidor per on circular amb autonomia i llibertat, facilitant a l’alumnat propostes d’aprenentatge que estimulin la creativitat i el lliure pensament.

 

LA INCLUSIÓ ESCOLAR. Valorant i acceptant la diversitat i adaptant-nos a les necessitats de cadascú

 

LES ACTITUDS I ELS VALORS DE RESPECTE.  Educant en una societat més justa i respectuosa amb totes les persones i l’entorn.

 

EL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA.  Com a una competència bàsica per desenvolupar-se en un futur cada cop més canviant i variable.

 

L’ESCOLA VERDA, la primera a Viladecans, des de 2007, respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient. Treballant a favor de la sostenibilitat.  Promovent la gestió correcta dels residus que es produeixen a l’escola i vetllant per optimitzar l’ús responsable dels recursos que tenim, l’estalvi energètic i la formació integral dels ciutadans del futur.

 

LA VISÍO CRÍTICA.  L’escola vol aconseguir que es valorin els fets amb una visió crítica, fomentant l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi, l’autoavaluació i saber aprendre del propi error.

 

L’ESCOLA PARTICIPATIVA I COMUNITÀRIA. Que té en compte a totes aquelles persones que formen part de la comunitat educativa: serveis educatius, famílies, monitoratge, consergeria, servei de neteja…per emprendre actuacions i prendre decisions.

 

EL RESPECTE A LA DIVERSITAT CULTURAL, mostrant interès pel seu coneixement  i respectant els orígens, creences i costums d’aquelles famílies que provenen d’altres                                                        realitats culturals i afavorint L’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS en el nostre dia a dia, cada vegada més                                                          integrat a altres àrees curriculars no lingüístiques.

 

LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA, amb l’aplicació del projecte TAC del centre, on el compromís de tots els agents involucrats que formen part del centre, vetllarà per aconseguir els objectius de  competència digital  en els nostres alumnes.