L’escola

L’escola Onze de Setembre s’esforça per oferir un medi ric i estimulant per aconseguir el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes en totes les seves potencialitats.

L’escola opta per un ensenyament exigent i actiu, basat en l’observació i l’experimentació, fomentant l’esforç, la iniciativa i el treball personal i en equip. Es vol establir lligams entre la teoria i la pràctica. Els aprenentatges es basen en la comprensió. L’equip de mestres vetllarà per tal que els alumnes adquireixin hàbits intel•lectuals i tècniques de treball.

Es respecta el desenvolupament de la personalitat dels alumnes, d’acord amb les seves capacitats i es procura el seguiment individual de cadascun d’ells. Es fomenten els valors de la cooperació en lloc de la competició.

L’escola es manté oberta a tots aquells canvis metodològics que, un cop analitzats críticament, puguin millorar-la i potenciar-la.

L’escola vol potenciar el reciclatge i la formació permanent del seu personal docent.

Es potencien les sortides i colònies com a complement dels continguts que es treballen i pel seu aspecte lúdic i socialitzador.

L’escola dóna facilitats per organitzar totes aquelles activitats que treballin i /o complementin els diferents aprenentatges: racons, tallers, self-acces, grups flexibles,…