Normes d’Educació Primària

Us fem arribar aquest recull de normes i hàbits per tal d’aconseguir una bona coordinació entre la família i l’escola amb l’objectiu comú d’una educació integral dels vostres fills i filles.

 

ENTRADES I SORTIDES
L’entrada és a les 9h del matí i a les 15:15h de la tarda. La sortida és a les 12:30h i a les 16:45h.
És obligatori justificar les absències i retards. Ho podeu fer mitjançant l’agenda o notificació escrita.
Es prega puntualitat a l’hora d’entrar
Les entrades i les sortides es faran per dues portes:
La porta d’ Educació Infantil: s’utilitzarà a les hores d’entrada i sortida d’aquests alumnes i fora d’aquest horari com a porta d’ús habitual per la resta.
La porta d’ Educació Primària s’obrirà a les 9h i a les sortides. Les entrades es faran pel passadís interior i les sortides depenen de la ubicació de les aules.
Les famílies han de venir a buscar els nens/es puntualment. Si es produeix un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat s’intentarà contactar amb la família. Si no és possible l’alumne es portarà a l’activitat “Tastaolletes” gestionada per l’AMPA. Esgotat el temps extraescolar es comunicarà telefònicament la situació a la policia local que realitzarà les actuacions pertinents.

 

COMUNICACIÓ AMB LA FAMÍLIA
Les informacions generals d’escola s’envien via correu electrònic o, puntualment, per escrit a través dels alumnes.
Pel que fa a Cicle Inicial s’informa per escrit.
A partir de Tercer de Primària les notificacions es realitzen mitjançant l’ agenda de cada nen.
És recomanable mirar diàriament l’agenda per tal d’ajudar l’alumne en l’organització de la tasca escolar.

 

REUNIONS, INFORMES I ENTREVISTES
La comunicació amb les famílies es farà mitjançant diferents canals:
-Una reunió al començament del curs, per a informar dels aspectes més importants que es desenvoluparan al llarg del curs.
-Una entrevista personal a l’any, i si s’escau, les necessàries, demanades pels mestres o pares, per a fer un seguiment del nen/a. Aquestes entrevistes es faran els dimarts de 12:30h a 13:45h.
-Tres informes que avaluen l’evolució dels alumnes lliurats al final de cada trimestre.
-L’escola enviarà informacions per mitjà del correu electrònic.
-Comunicacions puntuals del mestre, demanant col•laboració a casa sobre temes que s’estan treballant a classe

 

MEDICAMENTS
Quan el nen o nena ha de seguir una medicació, la família ha d’intentar quadrar l’horari de les dosis per a què no coincideixi amb les hores de classe. Només en cas que sigui imprescindible cal que porteu la recepta indicant a la capsa el nom del nen/a i la pauta d’administració.
També ens cal l’autorització signada per la família per a poder donar-lo.En el cas de patir una malaltia contagiosa (conjuntivitis, varicel•la,…) l’alumne/a ha de romandre a casa fins que el metge ho consideri adequat.

En cas de polls, l’alumne/a infectat/da s’ha de quedar a casa fins que la situació estigui normalitzada.

Si l’alumne/a es fa mal en horari escolar i requereix ésser atès d’urgència per un metge, s’avisarà a la família per a que l’acompanyi. Si no és possible des de l’escola es faran les actuacions oportunes.

 

SORTIDES
Són importants perquè complementen els objectius curriculars de les diferents àrees. Per tant, l’assistència l’hem de considerar com a obligatòria.
A les reunions d’inici de curs s’informa de les sortides que es faran al llarg del curs i les famílies signaran una única autorització.

 

MATERIAL NECESSARI
Només es necessita una bata per plàstica.
Les motxilles han de ser prou grans com perquè els hi càpiga una carpeta de mida escolar (més gran que un foli); recomanem que no tinguin rodes i que l’alumne porti només el material necessari.
Els dies que tinguin Educació Física, han de venir amb roba i sabates d’esport. A més, necessitaran unes sabatilles de gimnàstica (no de dansa) per un bon manteniment del terra del gimnàs. També és convenient que portin un necesser que contingui una pinta i una tovallola petita per tal de treballar hàbits d’higiene. Aquest material restarà als penjadors de les aules i periòdicament es durà a casa per rentar-lo.

El material que el/la nen/a necessitarà al llarg del curs es compra amb la quota de material i no han de dur res més de casa.
Aquest material només es reposarà quan es gasti o es faci malbé però no quan se’n faci un mal ús o es perdi per deixadesa.
A final de curs es comunica la llista de llibres que el/la nen/a necessitarà el curs següent.
Molt important: cal posar el nom a tot per evitar pèrdues.

 

NORMES DE CLASSE
• Els/les alumnes han de portar el material necessari, els exercicis realitzats i ben presentats i el tema estudiat o repassat.
• Tot l’alumnat està obligat a presentar puntualment els treballs que se li encomanin.
• Cap alumne/a no podrà destorbar la deguda atenció o el treball dels seus companys durant les hores de classe.
• Els/les alumnes han de fer un ús adequat de tot el material propi i aliè que tinguin a la seva disposició i el tractaran correctament.
• L’escola no es fa responsable de les pertinences que no siguin pròpies de l’àmbit escolar (joguines, cromos, mòbils, càmera de fotos…)
• No s’han de portar llaminadures ni es repartiran invitacions dins el recinte escolar.

 

NORMES DE PATI

• No es permet portar pilotes de cuir, de plàstic dur o de bàsquet, així com tampoc patins o monopatins.
• L’alumnat ha de vetllar i no fer mal ús de les instal•lacions de joc. És convenient que se segueixin aquestes mateixes normes, tant si estan amb el professorat com si van acompanyats de llurs famílies.
• L’estona del pati és el moment oportú per a que l’alumnat pugui esmorzar. Es recomana que portin aliments saludables. No està permès portar begudes en llauna o vidre.

 

MENJADOR I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
En el cas que un nen/a no s’hagi de quedar a menjador o extraescolars, cal avisar a la coordinadora de serveis telefònicament abans de les 10h i a la tutora per escrit.
També s’ haurà de fer de la mateixa manera si el nen o la nena es queda un dia esporàdicament al menjador.
Sempre que hi hagi alguna alta o baixa del menjador i/o extraescolars s’ha de notificar per escrit a la coordinadora de Serveis.

 

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

· Secretaria :
De dilluns a divendres de 9h a 9:30h
Dimarts i dijous de 9h a 13:30h i de 15h a 16:30h

· Direcció:
Visites concertades

· Cap d’Estudis:
Visites concertades

· Tutors:
Dimarts de 12:30h a 13:45h

· Psicòleg EAP:
Hores concertades

· Consergeria:
8:30h a 13:30h
15h a 17:17h

· Coordinadora de serveis (menjador i extraescolars):
De dilluns a divendres de 9 a 10:00h
Dimarts i dijous de 16:45h a 18h

  

 

Carrer Castanyers, s/n

08192   Sant Quirze del Vallès

Tel. 93 721 66 02

a8054836@xtec.cat

www.xtec.cat/centres/a8054836