Delegats

El delegat/da de curs és el portaveu del col·lectiu de pares i mares d’un grup classe. Sortirà escollit a la reunió de pares de la classe de principi de curs.

Les seves funcions són:

  1. Relació amb el tutor/a de la classe

-Mantenir contacte directe amb el tutor/a del grup i ajudar al tutor/a en diferents tasques: compres petites de material a educació infantil, tasques relacionades amb el viatge de fi de curs de 6è, socialització de llibres, etc. així com col·laborar en la revisió i manteniment dels llibres de text

  1. Relació amb els demés pares i mares

– Escoltar els suggeriments i opinions dels pares i mares i fer de portaveu de la classe

– Assistir a les reunions, assemblees convocades per l’AMPA tot  aportant propostes i transmetent els acords als pares/mares de la seva classe.

 

L ‘òrgan que aglutina i reuneix tots els delegats/des de curs de l’escola és el plenari. En aquest també hi formen part un membre de l’equip directiu, un membre de la junta directiva de l’AMPA i un representant dels pares al consell escolar.  El plenari es reuneix com a mínim una vegada al curs, preferentment a principi de curs, per recordar les funcions dels delegats/des i impulsar activitats de caràcter general que s’hi puguin fer en el centre.