Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres d’educació infantil i primària

Les competències d’aquest òrgan van des d’aprovar documents d’organització i gestió del centre, com el pla anual, la memòria econòmica, els pressupostos, relació d’activitats extraescolars i sortides, intervenir en la resolució de conflictes  fins analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les que participi el centre.

A banda de realitzar les reunions convocades pròpiament, els diferents membres del consell es distribueixen  en comissions per tal de treballar aspectes específics sobre la vida escolar, d’aquesta manera actualment funcionen la comissió permanent, la comissió econòmica, la comissió de menjador, la comissió de reutilització de llibres de text, la comissió de comunicació  i la comissió de convivència

Composició del consell escolar del centre

 1.  La directora: Mònica Palao
 2.  La cap d’estudis: Yolanda Jiménez
 3.  Un representant de l’Ajuntament de Badalona: pendent
 4.  Representants de mestres: Sara Frías, Laura Gañán, Noelia Torres, Cristina Ramos.
 5.  Representants de pares/mares d’alumnes: Sílvia Vallverdú, Beatriz Martínez,  Ana B. Fernández, Agustí Guijarro i Marc Garcia
 6. Representant de l’AMPA: Cristina Domingo
 7. Representant del personal d’administració i serveis del centre: Jose Serrano
 8. La secretària del centre, que hi actua de secretari, amb veu i sense vot: Mercè Rodríguez

CALENDARI REUNIONS ORDINÀRIES PREVISTES:

 • Octubre de 2019:  Aprovació Pla anual d’enguany
 • Gener de 2020:  Pressupost 2020
 • Març de 2020:  Estat de comptes 2019
 • Juny de 2020:  Aprovació calendari escolar i memòria 19/20
 • Altres convocatòries: quan sigui necessari.