Història

Segons la nostra ideologia, els trets d’identitat que ens defineixen i ens diferencien són:

 • L’escola, com a pública que és, està oberta a tothom i acull les diverses maneres de pensar de tots els/les integrants de la comunitat educativa. Defensem els valors democràtics en la gestió, funcionament i la presa de decisions.
 • Ens guiem pel principi de coeducació i propugnem la no-diferenciació per la raó de sexe.
 • Propugnem la no-diferenciació per motius de creences religioses. Ens manifestem com una escola laica i per tant no adoptem cap opció religiosa concreta, però mantenim una actitud de respecte davant la normativa referent a la religió en els centres públics.
 • L’escola intenta transmetre els trets d’identitat catalans, la nostra cultura i les tradicions pròpies en tots els aspectes i continguts culturals i tradicionals. Però sense menysprear la resta de cultures que formen part de la nostra comunitat educativa.
 • Acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, fomentant la convivència dels alumnes i promovent un aprenentatge conjunt.
 • La llengua catalana és la d’ús i comunicació en el dia a dia del centre i és la llengua vehicular utilitzada en procés d’ensenyament-aprenentatge. De tota manera, vetllem per tal que no es produeixi cap tipus de discriminació d’ús i aprenentatge de les dues llengües oficials.
 • L’escola intenta fomentar en l’alumnat una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements.
 • Fomentem el respecte cap a uns hàbits saludables i cap al medi ambient, promovent el consum responsable, el reciclatge, la reutilització i una alimentació sana.
 • Respectem el nivell i ritme d’aprenentatge de cada alumne/a, evitant tot tipus de discriminació i efectuant totes les adaptacions que siguin necessàries en el cas dels alumnes amb necessitats educatives o d’altes capacitats.
 • Promovem la resolució de conflictes a partir de la reflexió per part de les parts afectades, i afavorint el diàleg, intentem aconseguir una solució consensuada als problemes que puguin sorgir.
 • Promovem la possibilitat d’ús del centre a l’entorn més proper per tal que la nostra escola sigui un espai cultural i social pels habitants de la població.