Projectes

Tot el que passa a la vida real, tot el que és autèntic, no està fragmentat, sinó que és únic i global.

És per aquest motiu que des de l’escola apostem pel treball a partir dels projectes, és una metodologia que es basa a oferir canals que puguin ajudar als alumnes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts, i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat.

Aquesta metodologia de treball ajuda els alumnes a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.

El mestre guia els alumnes en la seva descoberta. Estimula els infants i propicia situacions d’aprenentatge que permetin a les nens i nens avançar i enriquir-se. Proporciona els recursos necessaris perquè siguin ells els que construeixin de manera autònoma els seus propis coneixements.

Avantatges de treballar per projectes:

 1. Fomenta l’autonomia. Aprenen a ser competents i resoldre els reptes que se’ls plantegen.
 2. Els infants són actius en el seu procés d’aprenentatge. S’impliquen en el que estan treballant i són ells els que guien el seu propi aprenentatge.
 3. Afavoreix l’aprenentatge significatiu. Els infants van encaixant els continguts formant una xarxa de coneixements.
 4. Propicia el treball interdisciplinari, ja que permet adquirir coneixements de les diferents àrees educatives.
 5. Permetatendre la diversitat que ens trobem a les aules: flexibilitat en el ritme de treball, en les metodologies, els continguts…
 6. Utilitza les noves tecnologies. Fent recerca milloren molt  la seva competència digital.
 7. Propicia un ambient d’aula en el quales treballen valors molt importants com el respecte, la tolerància, la solidaritat i el treball en equip.
 8. Mestres i infants treballen conjuntament formant un equip per resoldre els reptes que se’ls van plantejant. Milloren capacitats com la resolució de problemes i l’organització de les tasques.
 9. Afavoreix l’aprenentatge cooperatiu. Es dona molta importància al treball en grup i a la col·laboració, ja que és en aquestes situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres.
 10. Els infants estan motivats,ja que aquesta metodologia dona l’oportunitat que ells mateixos escullin què volen treballar i què els interessa. Això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells.
 11. Permet que els infants connectin amb la realitat, més enllà dels llibres de text o de les classes magistrals. Els preparen per a la vida real.
 12. L’infant aprèn a pensar, cercar informació i investigar. No a memoritzar i adquirir de forma mecànica uns continguts determinats.
 13. Potencia habilitats socials com saber estar, saber esperar, saber escoltar, saber debatre, saber relacionar-se amb els altres
 14. Afavoreix la confiança i l’autoestima dels infants. Els nins/es se senten orgullosos en veure que han superat un repte.
 15. Exerciten el mètode científic, ja que fan hipòtesis, les contrasten i finalment n’extreuen les conclusions.