ESPAIS MATEMÀTICS AL CICLE SUPERIOR

Les classes de 5è i 6è, realitzem setmanalment una sessió d’espais matemàtics on treballem de manera manipulativa i competencial.

Els quatre grans blocs que treballem són:

  • Mesura: l’hora, cintes mètriques, envasos, balances, l’euro, àrea, perímetre, nombres decimals, comparar i ordenar nombres, unitats de mesura, relacions entre unitats de mesura…
  • Càlcul i prova: operacions, operacions combinades, estratègies de càlcul, descomposició, regletes, canyetes…
  • Estadística i probabilitat: gràfics, interpretació de gràfics i/o resultats, mitjana aritmètica, la moda, %, representació de percentatges en gràfics…
  • Geometria: desplegables, multicubs, figures 3D, construccions, classificació de poliedres, cares, arestes i vèrtex, les vistes dels poliedres (alçat, planta i perfil), construcció de cossos geomètrics…