Trets d’Identitat

Confessionalitat

Com escola pública es defineix aconfessional, per tant, respectarà totes les creences tant de mestres com d’alumnes i personal no docent.

Pluralisme i valors democràtics

L’escola respectarà l’evolució del nen/a en el sentit de no imposar-li cap concepció política. D’altra banda, cal estimular en els nens els valors d’una societat democràtica.

Llengua i Aprenentatge

L’escola, reconeguda oficialment com a catalana, donarà els valors necessaris perquè el nen/a aprengui a valorar, estimar, respectar, identificar-se i integrar-se amb la llengua, institucions i cultura catalana en la que vivim. La llengua vehicular ha de ser la catalana amb tendència a la catalanització lingüística dels nens i nenes que no la tenen com a pròpia, per tant, es procurarà cada cop més que aquesta sigui la llengua ambiental, vehicular i d’ensenyament en l’àmbit escolar.

Línia metodològica

La tasca pedagògica es portarà a terme a partir d’una metodologia que, des de la teoria constructivista, fomenti en l’alumne una actitud curosa, crítica, investigadora i creativa que mitjançant l’educació i el treball, esdevindrà la base de la formació com a persona i l’adquisició dels aprenentatges que el portaran vers una autonomia personal i intel•lectual.

Coeducació

És el procés pel que a través de les vivències relacionals entre nens i nenes en una mateixa aula, l’educació sexual ha de portar el respecte a la mateixa persona i a l’altre. Es treballarà en l’eliminació de les discriminacions per raó de sexe i en la supressió de mites i tabús diferenciadors dels rols hom-dona.

Modalitat de Gestió Institucional

La gestió d’una escola democràtica porta implícita la idea i la necessitat d’una participació real i efectiva de tots els estaments que la composen, directa o indirectament.

L’atenció a la diversitat

L’escola tindrà en compte les característiques individuals dels seus alumnes, tot ajustant els processos d’ensenyament i aprenentatge en aquest sentit, demanant l’assessorament de l’EAP quan sigui necessari.

http://Eixos Transversals

L’escola s’afegeix a l’opció que ens dóna el Departament d’Educació per tal d’incloure en el currículum d’Educació primària aspectes de la nostra societat els quals han de tenir un tractament interdisciplinari i incorporar aquests tipus d’aprenentatges en les unitats de programació.

1. Educació ambiental.

2. Educació per la salut.

3. Educació per la seguretat viària.

4. Educació per al consum.

5. Educació en tecnologia de la informació.

Confessionalitat6. La diversitat intercultural.