Consell escolar

Què és el consell escolar?

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Funcions:

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Composició del consell escolar:

LLUÏSA CUTRINA I CASTANY………………………………Presidenta
ELENA VALLEDEPAZ NAVARRO…………………………..Cap d’estudis
MARIBEL FERRER BOSCH…………………………………Regidora i representant de l’Ajuntament
XAVI PLANS …………………………………………………..Representant sector professorat
ANA ARÉVALO ……………………………………………….Representant sector professorat
TINA SEGOVIA ……………………………………………….Representant sector professorat
ALBA GRAELLS ESQUÉ ……………………………………Representant sector professorat
MIREIA MONFORT CASTELLS ……………………………Representant sector professorat
TONI BORRÀS ……………………………………………….Representant sector pares d’alumnes
MERITXELL BAQUÉ LÓPEZ……………………………….Representant sector pares d’alumnes
MONTSE FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ……………………Representant sector pares d’alumnes
MÓNICA MARTÍNEZ TRASSIERRA………………………Representant sector pares d’alumnes
CARME GARCIA SAURA…………………………………..Representant sector PAS
ROC FARRERAS AMIL……………………………………..Representant AMPA
ELÍAS CONDE LÓPEZ……………………………………..Secretari