Projecte Lingüístic

El projecte lingüístic del centre recull els acords i propostes educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació que ha elaborat la comunitat educativa del centre. Garanteix el dret de tots els nens i nenes de l’escola de poder fer servir el català, castellà i la llengua anglesa per a finalitats múltiples de manera oral i escrita. També pretén donar pistes per ajudar en el desenvolupament d’una competència plurilingüe que permeti fer servir textos de tota mena i de diferent procedència cultural de manera eficaç.

L’escola organitza i gestiona de manera autònoma el tractament curricular de les diferents llengües a través del projecte lingüístic.

El PL reflecteix el tractament i el treball de les llengües a l’escola:

LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE : serà vehicle de comunicació, eina de convivència, d’ensenyament/aprenentatge, acollida i d’ atenció a la diversitat. Així mateix el català serà llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe.

LA LLENGUA CASTELLANA: atesa la composició sociolingüística de l’alumnat, assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg de l’etapa i té establerts unes estructures comunes que permeten reforçar i no repetir els continguts comuns que s’han programat per fer-los en el currículum de llengua catalana.

LLENGUA ESTRANGERA: El centre inicia l’ensenyament de la llengua anglesa des de P4 fins a l’últim curs de l’educació primària.

Contempla a més a més del treball lingüístic en aquests nivells, sessions de psicomotricitat en anglès a P4, P5 compartint les sessions amb la llengua vehicular. Així mateix, tots els cursos de Primària treballen 1h setmanal de Science , amb metodologia AICLE, a on es treballen continguts de C. del Medi