Com treballem?

projetce

A l’institut Salas i Xandri pensem que el protagonista de l’aprenentatge és l’alumne i no el professor. Per això, impulsem i prioritzem metodologies actives, on l’alumne no sigui un espectador, sinó que s’adoni del que sap, aprengui mentre fa i reflexioni sobre el que ha après.

Els professors es coordinen per tal que aquest aprenentatge competencial sigui coherent, complet i no repetitiu.

A més, com que creiem que els aprenentatges han de ser globals, cada trimestre realitzem tres projectes. D’aquests tres, dos són projectes d’àmbit (cientifico-tecnològic i lingüístic) i un és globalitzat.

Projectes d’àmbit: durant un parell de setmanes, les matèries d’un àmbit concret deixen de fer les classes de la manera habitual. Els professors preparen un projecte que els alumnes hauran d’anar desenvolupant. Aquest projecte està basat en aspectes curriculars de les matèries, però també es treballen altres competències. Hi ha tasques individuals, tasques en grups, sortides, construcció d’objectes… Els alumnes van realitzant el projecte i, guiats pels professors, aprenen els conceptes curriculars, les competències específiques, les competències bàsiques i habilitats socials. A més, ho fan amb una motivació elevada, que és imprescindible per avançar en l’aprenentatge.

Projectes trimestrals: durant la darrera setmana de cada trimestre, canviem el format de l’horari dels alumnes. Desapareixen totes les matèries i es dediquen les 30 hores de la setmana a realitzar un projecte. En grups, els alumnes han de pensar una solució al repte proposat, planificar les tasques, organitzar-les, gestionar els rols que tindrà cadascú, desenvolupar les tasques i mostrar el resultat davant dels professors i de les famílies.

Podeu consultar els materials que utilitzem per als projectes en el següent enllaç: Material dels projectes.