Treball gloalitzat: Projectes

TREBALL GLOBALITZAT: PROJECTES

El treball a l’aula està organitzat de manera que els nens i nenes vagin construint els seus aprenentatges durant la seva estada a l’escola i a més a més vagin adquirint elements suficients per poder continuar aprenent quan deixin l’àmbit escolar, és a dir que siguin competents.

Aquest tipus d’aprenentatge ens permet ser capaços d’elaborar una nova representació del que estem treballant a partir dels coneixements que ja tenim directa interacció amb el medi. Així avancem en la construcció del propi coneixement en un procés d’integració, modificació, d’establiment de relacions i de coordinació entre esquemes de coneixement que ja tenim.

És un recorregut en què cal la investigació, el tractament de la informació, relacionar els sabers que tenim adquirits amb els nous, connectar l’interrogant (què volem saber) amb els aspectes personals i socials… .

Els nens i nenes aprenen d’una manera significativa, assimilen tot allò que van treballant i van adquirint un mètode de treball que després poden aplicar a petites investigacions personals cada vegada menys pautades. La intervenció del mestre és essencial, així com els materials que hi ha d’haver a l’escola. Uns i altres s’han d’anar adaptant a les necessitats de cada moment. D’aquesta manera ens adonem que un punt molt interessant és tot allò referent al tractament de la informació. A la classe s’aprenen pautes per a consultar tot tipus de textos i materials. Els nens i nenes van trobant estratègies per presentar les seves descobertes ( dibuixos, resums, esquemes, mapes conceptuals,…). Així, a poc a poc, es va adquirint un hàbit de treball, d’investigació, d’aprendre a aprendre”.

El fet de treballar per projectes comporta:

 • Flexibilitzar la manera de planificar, organitzar i avaluar. El paper del mestre com a guiatge de l’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat.
 • Seguir un esquema bàsic i el recorregut a tenir en compte ens portarà a un recull diferent.
 • Pensar que el punt de partida pot canviar.
 • Aprendre a fer preguntes i fer-ne que creïn dubtes.
 • Aprendre a pensar. És  important el recorregut a seguir per arribar a unes determinades conclusions.
 • Reflexionar sobre el que es fa individualment i amb els altres.
 • Ser conscients de les habilitats que s’han de treballar.
 • Valorar el que aporta cada un. Consciència de grup.
 • Ser tolerants amb els altres i amb les crítiques i acceptar l’error.

El treball per projectes ens permet:

 • Afavorir l’autonomia en l’aprenentatge.
 • Potenciar el raonament.
 • Organitzar les tasques.
 • Col·laborar entre l’alumnat: treball en equip i reflexió compartida.
 • Desenvolupar activitats pel plantejament de preguntes, la recerca i la selecció d’informació

Un projecte es tanca però no s’acaba, sempre en genera un altre, queda obert a nous coneixements.