Serveis Externs

Serveis externs generals

EAP (Equip Assessorament Psicopedagògic)

L’EAP ofereix assessorament al professorat sobre mesures d’atenció a la diversitat, fa el seguiment i l’avaluació de l’alumnat de NEE atenent les prioritats que determini el centre i realitza dictàmens d’escolarització i informes tècnics a l’alumnat que ho necessita. L’atenció que rebem a la ZER ha augmentat aquest curs i comptem amb el seu assessorament tots els divendres alternant els 4 centres.

LIC (Assessor/-a de Llengua i Cohesió social)

Assessora els centres quan arriben alumnes nouvinguts i ajuda a establir el protocol d’actuació en aquests casos. Sempre que sigui necessari col·laborarà en la redacció de Plans Individualitzats (PI) per aquells alumnes que ho necessitin. La coordinadora LIC de la zona és l’Emma Aliberch.

Bibliobús.

És el servei de préstec de llibres de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació que s’ofereix als quatre municipis.

CRP (Centre de Recursos Pedagògics de Perafita)

És l’extensió dels Serveis Educatius d’Osona al Lluçanès i procuren: donar suport i assessorament a nivell de recursos pedagògics; organitzar activitats pedagògiques, coordinar l’elaboració i distribució de l’agenda del Lluçanès; promoure la formació permanent del Pla de Formació de Zona; i coordinar el programa “Con-eix”.

Consorci del Lluçanès.

El Consorci col·labora amb les escoles per tal de promoure activitats incloses dins el pla “Lluçanès: Territori Educador”. I coordinen els serveis de l’Educadora i l’Assistenta Social a cada municipi. Es mantenen contactes amb les escoles per tal de millorar la seva intervenció amb les famílies que utilitzen el servei.

Ajuntaments

Col·laboren amb tots els centres amb: els projectes del Pla Català de l’Esport del consorci; el manteniment dels edificis; la gestió de subvencions si s’escau; i allò que sigui òptim per la relació escola-poble.

Consell Comarcal d’Osona

Administra les beques del menjador escolar i transport i treu a concurs l’Adjudicació del menjador. Un cop feta aquesta adjudicació ambdós serveis porten a terme coordinacions periòdiques. Col·labora en la subvenció d’algunes sortides comarcals dins el programa “Entrem als museus”.

Serveis Sanitaris

Els centres col·laboren amb els serveis sanitaris en l’actualització de les vacunacions, revisions mèdiques i revisions odontològiques que s’han de realitzar durant l’escolaritat. Si el Departament de Salut ho aprova, els alumnes de Primària realitzaran glopeigs de fluor en horari escolar.

Comissió social de ZER

Aquest curs hem constituït la comissió social de ZER formada per les direccions de centre, la mestra d’educació especial de Perafita (coordinadora), les assistents socials dels pobles, l’assistent social de l’EAP, el psicopedagog de l’EAP i l’inspector (ocasionalment). La finalitat és fer xarxa amb els diferents professionals que intervenen en el tracte amb les famílies.