Projecte educatiu de centre

TRETS D’IDENTITAT

El centre es defineix  com a inclusiu, democràtic, laic, català, progressista, respectuós amb totes les creences, cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica, curós amb el medi ambient

El centre té la responsabilitat de formar l’alumnat en el marc del conjunt de valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica, i vetlla perquè la relació entre les persones de la nostra comunitat educativa estigui orientada per la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg.

Entenem la coeducació com el procés d’educar per a la igualtat sense discriminació per raons de sexe. És per això que posem especial cura perquè la programació de continguts i activitats educatives no sigui discriminatòria, perquè els nois i les noies tinguin les mateixes oportunitats d’instrucció i orientació i perquè puguin participar en la vida del centre amb el mateix grau d’igualtat i responsabilitat

 

PRINCIPIS PEDAGÒGICS I METODOLÒGICS

El centre:

 • Dóna una formació integral perquè els nois i noies es desenvolupin de forma complerta  (físic, psíquic i social).
 • Promou processos actius d’aprenentatge, desenvolupa metodologies centrades en l’alumne/a, que afavoreixen l’aprenentatge autònom, i fa que aquest/a sigui el/la protagonista del seu aprenentatge.
 • Contribueix a l’assoliment de les competències bàsiques de tot l’alumnat.
 • Educa per al treball individual, en grup i cooperatiu.
 • Educa per al temps de lleure i les activitats complementàries culturals i esportives.
 • Educa amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
 • Es planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip. La responsabilitat pedagògica i tutorial és compartida per tot l’equip docent.
 • Proporciona atenció psicopedagògica i orientació personal, acadèmica i professional a tot l’alumnat.
 • Presta una atenció especial a la diversitat de capacitats, d’interessos i de ritmes d’aprenentatge de l’alumnat amb el benentès que s’incentivaran les actituds positives davant l’estudi i l’esforç per assolir els objectius proposats.
 • Propicia el diàleg i el consens entre el professorat establerts en el marc de les reunions d’equips docents on es tracten tots aquells temes que incideixen en el desenvolupament i aplicació del projecte curricular: avaluació, metodologia, seguiment del procés educatiu de l’alumnat en general i individualment.
 • Es coordina amb els centres de primària del municipi i hi realitza activitats i projectes conjunts. També es coordina amb l’Institut de Llagostera, centre al qual estan adscrits els alumnes del centre que volen estudiar batxillerat.
 • Estableix una col·laboració constant amb les famílies per tal de contribuir a una millor consecució dels objectius educatius
 • Es coordina i treballa en xarxa amb els serveis educatius del Departament d’Educació, Serveis Socials de l’Ajuntament  i  Serveis Sanitaris del municipi, que depenen del Departament de Sanitat.