PREINSCRIPCIÓ A L’ESCOLA BRESSOL CAN ROURA

JA TENIM DATES DE PREINSCRIPCIÓ !!!

DEL 13 AL 22 DE MAIG !!!

COM FAREM LA PREINSCRIPCIÓ ?

Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament al centre, s’admet la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica escolainfantil@vilassardedalt.cat, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament o prement aquí https://agora.xtec.cat/llarcanroura/docs/sol·licitud-de-preinscripcio/   degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada. Des de l’escola bressol us retornarem escanejada, segellada  amb el nombre d’ordre la sol·licitud per confirmar la seva formalització.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, podreu fer-ho presencialment del 19 al 22 de maig, mitjançant cita prèvia, trucant als telèfons de l’escola, 93 753 15 04 o al 661 39 12 37 en horari de 9h. a 13h. i de 15h. a 17h., a partir de l’inici de les preinscripcions.

Instruccions per a l’atenció presencial:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
 • Heu de portar la documentació fotocopiada i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que s’hagi d’emplenar al centre, cal portar el propi bolígraf;
 • Cal portar mascareta i guants;
 • No heu d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que si presenteu símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent:

 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han de presentar la documentació que a continuació s’indica per a cada criteri.

 1. a) Criteris generals

– Germans de l’alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

Barem: 40 punts

Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

– Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

Documentació

 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 i 037).

– Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

– Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documentació

 • Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 1. b) Criteri complementari

– L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documentació: original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEL BAREM

Es publicaran al web de l’escola

RECLAMACIONS A LA LLISTA DE BAREM PROVISIONAL 

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de l’escola bressol.

MATRÍCULA

DEL 17 AL 23 DE JUNY

L’escola bressol gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant el telèfon 93 753 15 04 o al 661 39 12 37 en horari de 9h. a 13h. i de 15h. a 17h..

Per formalitzar la matrícula cal presentar una còpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents i, un número de compte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>