Perfil del contractant

Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte del servei de neteja.

Exp:01/17

Data límit de presentació: dia 15 de novembre 2017 a les 14.00h

 

 

 

Prescripcions tècniquesANUNCI PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS. Exp 01/17

 

Prescripcions tècniquesPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

 

Prescripcions tècniques  PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE DE SERVEI

 

Prescripcions tècniques  RESOLUCIÓ INICI EXPEDIENT

 

 

 

Prescripcions tècniques  CALENDARI PREVIST

 

 

 

 

Prescripcions tècniques  INFORME TÈCNIC DE LICITACIÓ DE NETEJA

 

 

 

Prescripcions tècniques  QUADRE DE PUNTUACIONS

 

 

Prescripcions tècniquesRESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA

 

 

Prescripcions tècniquesFORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA