Projecte Educatiu de Centre

El Consell Escolar actualitza el PEC.

Cliqueu aquí per veure el nostre Projecte Educatiu

 

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el Projecte Educatiu de Centre ( PEC ) incorpora el caràcter propi del centre:

L’Institut va néixer el curs 2012-2013. Des del 30 de gener de 2017 el centre es troba ja a la seva ubicació definitiva de Camí Fondo de Ca n’Aymerich, 4 de Castelldefels. Des del curs 2017-2018 disposa de 3 línies completes d’ESO.

La missió de tot l’equip docent de l’Institut és formar, orientar i acreditar al nostre alumnat d’ESO  amb una educació global i equilibrada, treballant per l’equitat i la inclusió de tot l’alumnat. Per aconseguir-ho :

 • Acompanyem a l’alumne en l’esforç personal continu, per a l’adquisició de les competències bàsiques del currículum d’ESO
 • Realitzem un seguiment, atenció individual i grupal, per a la cohesió social.
 • Disposem d’una Comissió de Convivència, òrgan derivat del Consell Escolar del Centre, que realitza el seguiment dels conflictes entre iguals, regula el règim disciplinari, etc.
 • Fomentem la cultura catalana i personal per a la millora de la seva integració amb el seu entorn sociocultural.
 • En el criteris d’ordenació pedagògica, la prioritat és donar resposta educativa a totes les necessitats educatives dels alumnes i per això :
  • S’adequa el tractament de les llengües per a la millora del procés d’aprenentatge de tot l’alumnat.
  • Realitzem agrupaments flexibles de nivell competencial dels grups a les matèries instrumentals, essencials per a l’assoliment de les competències bàsiques ( Cb ) :
   • Llengua Catalana
   • Llengua Castellana
   • Matemàtiques
   • I a més , afegim la Llengua Anglesa dins d’aquests agrupaments flexibles.
   • Incorporem la llengua anglesa ( Projecte GEP ) dins del currículum a d’altres matèries ( Educació Física i Cultura i Valors Ètics ) i d’una manera gradual ( optatives, reforços, … )
  • Diversifiquem els recursos metodològics ( metodologies actives, participatives, obertes a les tecnologies de la informació ) i fomentem la participació en grups reduïts, el treball cooperatiu, …
 • Establim i millorem els indicadors de progrés, tot considerant els resultats acadèmics interns i externs.
 • En la concreció i desenvolupament del currículum de l’ESO de l’alumne, analitzem el traspàs d’informació de l’etapa de Primària, per tal d’adequar-lo des del 1r curs ( agrupament flexible, matèries optatives, grup classe ). Prioritzem les activitats curriculars que es desenvolupen dins i fora del Centre ( xerrades, conferències, excursions, tallers, treballs de síntesi, … ).
 • Orientem acadèmicament i professionalment als nostres alumnes al llarg de tota l’etapa d’ESO pel seu futur èxit personal.

Aquest PEC es materialitza i concreta cada curs en el Pla General Anual de Centre i que per al curs 2020-21 es pot consultar en el següent enllaç: PGAC 2020-21