Perfil del Contractant

____________________________________________________________
Contingut de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant
1– Entitat adjudicadora
• Centre i localitat que tramita l’expedient: Institut El Morell del Morell
• Obtenció de documentació i informació:
Centre: Institut El Morell
Domicili i codi postal: Cèsar Martinell, 1 (43760 El Morell)
Telèfon: 977 842 057//977 841 137
Fax: 977 842 045
Correu electrònic: e3008407@xtec.cat
Data límit d’obtenció de documents i informació: durant tot el
període de presentació de proposicions
• Número d’expedient 43008407-01-2017
2– Objecte del contracte
• Tipus de contracte: Contracte de serveis
• Descripció: Servei de neteja de l’institut El Morell
• Lloc d’execució: Institut El Morell
• Domicili: Cèsar Martinell, 1
• Localitat i codi postal: El Morell, 43760
• Termini d’execució: de l’1 de gener de 2017 o data de signatura del
contracte, al 31 de desembre de 2017
• Admissió de pròrroga: Sí
• CPV: 90919300-5
3– Tramitació i procediment
• Tramitació ordinària i anticipada
• Procediment obert
• Criteris d’adjudicació: els criteris i llur ponderació es troben detallats
a l’annex 5 del Plec de clàusules administratives.
4– Valor estimat del contracte
• 59.800,29 € IVA exclòs
5– Pressupost base de licitació
• Import net 27.181,95 €, IVA exclòs
• Import total 32.890,16 €, IVA inclòs
Aquesta contractació està supeditada a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del 2017.
6– Garantia
• 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
7– Requisits del contractista
• Classificació i solvència econòmica i financera i tècnica i professional:
d’acord amb el Plec de clàusules administratives.
8– Presentació de les ofertes
• Data límit de presentació: 15 dies naturals
comptats del mateix dia de la publicació fins a les 14:00 hores. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la
presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
• Modalitat de presentació: presencial
• Lloc de presentació: Institut El Morell (Secretaria)
Horari de 8 h a 14:30 h
Domicili: Cèsar Martinell, 1
Localitat i codi postal: El Morell, 43760
Les proposicions també es podran trametre per correu dins del
termini d’admissió. Caldrà, en aquest cas, justificar la data i l’hora
d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de
contractació la remissió de l’oferta mitjançant el fax o el correu
electrònic que s’esmenten en el plec de clàusules, fins a les 23:59 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les
ofertes.
• Admissió de variants: no.
• Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva
oferta: 2 mesos, des de l’obertura de les ofertes.