Optatives

Les matèries optatives tenen com a funció oferir itineraris més personalitzats als alumnes, perquè puguin aprofundir en aquells aspectes que siguin del seu interès i reforçar o ampliar les competències pròpies dels diferents àmbits.

Cada curs s’ofereix l’optativa d’Alemany, juntament amb altres optatives d’Humanitats, STEM i Expressió.

OPTATIVES 1r

OPTATIVES 2n

OPTATIVES 3r