Claus de l’organització pedagògica

Codocència

La codocència és una estratègia de treball i una pràctica col·laborativa que ajuda a atendre millor les necessitats de tots els alumnes i que consisteix a tenir a l’aula dos docents treballant de manera coordinada. El nostre centre hi destina els recursos necessaris per fer-ho durant el major nombre d’hores possibles. Considerem que és una bona pràctica per afavorir la inclusió de tot l’alumnat. També ens permet que el professorat posi en pràctica el treball en equip i l’aprenentatge entre iguals, i serveixi d’exemple per a l’alumnat.

Inclusió

Entenem la inclusió com el fet de procurar que tot l’alumnat aprengui, arribi al màxim de les seves possibilitat i ho faci participant de les mateixes activitats i espais que la resta de companys i companyes, personalitzant l’aprenentatge del nostre alumnat. Per tant, les nostres agrupacions són sempre heterogènies.
Entenem que la diversitat que trobem a les nostres aules no es refereix només a aquells alumnes que tenen una necessitat educativa reconeguda i concreta sinó que és una característica intrínseca dels grups humans, que sempre són heterogenis: alguns tenen moltes dificultats, altres tenen moltes capacitats, alguns estan molt desmotivats, altres tenen moltes ganes d’aprendre, etc. Però, per sobre de tot, la nostra funció és procurar perquè tothom trobi el que li cal per créixer, aprendre i sentir-se inclòs i actiu.
Per poder incloure tots els alumnes cal que tinguem clars els objectius d’aprenentatge, que coneguem bé els punts forts i necessitats de cadascú, que dissenyem activitats per a tothom – tenint en compte com aprèn el nostre alumnat – i que procurem una gestió d’aula que generi un bon clima per l’aprenentatge.

Tractament integrat de la llengua i el contingut

L’institut ha fet una aposta per treballar llengua i contingut de manera transversal, no només en les àrees on es treballen les llengües estrangeres (anglès o alemany) sinó en qualsevol altre àmbit. Sabem que llengua i coneixements es construeixen en paral·lel i la no fragmentació fomenta aprenentatges més significatius i reals. L’objectiu principal és desenvolupar al màxim la competència comunicativa de l’alumnat.

Convivència

La nostra idea de convivència es basa en la idea fonamental de respecte: cap als altres, cap a un mateix i cap a l’entorn on ens movem i ens relacionem.
Els conflictes existeixen i, quan afloren, tenim l’oportunitat de treballar-los i solucionar-los. La primera i principal eina que considerem és el diàleg, juntament amb la reparació del dany ocasionat.
Cal procurar que tothom s’hi senti bé i respectat, aprendre a solucionar el conflicte des d’una visió constructiva i pacífica, i saber demanar ajuda quan el conflicte ens supera.

Competència digital

Per assegurar la competència digital del nostre alumnat treballem amb un ordinador d’ús personal per a cada alumne. Aquest ordinador s’adquireix per part de cada família al començament de l’ESO i ha de servir per a tota l’etapa. No fem servir llibres de text perquè pràcticament tot el material que fem servir està accessible online i, per tant, al final d’etapa s’ha amortitzat sobradament el seu cost inicial. En el cas de l’alumnat que no pugui comprar aquest ordinador personal, el centre disposa d’uns ordinadors portàtils en lloguer/préstec pel seu ús al centre.
No totes les tasques es realitzen amb l’ordinador però sí que treballem des de primer d’ESO la competència digital que permetrà a l’alumnat desenvolupar-se amb eficàcia en la societat de la informació, aprenent a utilitzar els entorns d’aprenentatge virtuals, a cercar i seleccionar informació i a realitzar treball cooperatiu a través de diferents eines digitals.

Tutoria en petit grup

Tots els docents de l’equip de nivell són tutors de seguiment d’un petit grup de màxim 15 alumnes. D’aquesta manera es pot fer un seguiment més acurat dels aspectes acadèmics i personals de tot l’alumnat, amb un conctacte més estret amb les famílies.