El treball per àmbits de 1r a 3r d’ESO

Àmbit STEM

STEM (6 hores)
STEM són les sigles de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. Es porten a terme projectes i contextos d’aprenentatge de l’àmbit científicotecnològic i matemàtic, incloent-hi activitats de laboratori i taller. La nostra prioritat és fomentar una cultura de la interrogació lligada al pensament crític i al desenvolupament humà i sostenible.

EINES MATEMÀTIQUES (2 hores)
Aprenentatge de les matemàtiques basat en la resolució de reptes, el diàleg i el raonament per donar suport al bloc STEM amb un treball més específic i formal.

Àmbit d’HUMANITATS

HUMANITATS (6 hores)
Projectes i contextos d’aprenentatge de l’àmbit lingüístic i social. La llengua es treballa en context, a través de projectes centrats en la història, la geografia i/o la literatura, potenciant les competències comunicatives i totes aquelles competències relacionades amb la interpretació crítica i l’anàlisi, per tal de comprendre millor tant el temps històric com el món actual.

EINES LINGÜÍSTIQUES (2 hores)
Es treballa més específicament el coneixement de la llengua i la revisió de textos.Alguns projectes i continguts es treballen en català i altres en castellà. Es potencia la transferència entre llengües.

Àmbit de LLENGÜES ESTRANGERES

ANGLÈS (4 hores)
Projectes i contextos d’aprenentatge transversals amb altres àmbits. Fem un treball integrat de la llengua anglesa i el contingut, cercant la relació directa amb la vida diària de l’alumnat o amb temes de caire actual. Això permet generar un context ric que estimula la necessitat de comunicació significativa.

Àmbit d’EXPRESSIÓ

MÚSICA (2 hores) a 1r i 2n d’ESO

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA (2 hores) a 1r i 3r d’ESO

EDUCACIÓ FÍSICA (2 hores)

Entenem les arts com a eines de transformació de les persones i les comunitats. Per a nosaltres l’expressió artística no és reproducció sinó creació, diàleg i descobriment.
Des de l’educació física es busca que els nois i noies adquireixin el gust i l’hàbit per l’activitat física, des d’un punt de vista motriu i de salut però també com a eina d’expressió i relació.
Potenciem la col·laboració amb artistes i entitats del ric entorn de la Fabra i Coats i d’altres oportunitats que se’ns presenten fruit de col·laboració amb persones i institucions.

Altres franges de treball

FÒRUM (2 hores)
Tutoria + Cultura i Valors Ètics. Es treballa la cohesió del grup, la resolució de conflictes, els drets humans, la llibertat, el diàleg, la participació, la democràcia…

APRENDRE A APRENDRE (1 hora)
Només a 2n. Volem aconseguir que l’alumnat es faci conscient de les estratègies d’aprenentatge que l’ajudaran a assolir les competències de l’ESO i afavoriran la seva capacitat d’aprendre durant tota la vida.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA (1 hora)
Només a 3r. Es comencen a treballar les diferents sortides acadèmiques i professionals a través d’un procés d’autoconeixement i d’exploració de diferents estudis i professions, per tal de poder orientar-se correctament en la franja optativa de 4t.

COMISSIÓ (1 hora)
Barrejant alumnat de 2n i 3r d’ESO, es realitzen activitats de participació en petits grups segons els interessos d’alumnat i docents, que han de revertir en l’institut o la comunitat.

OPTATIVES (2 hores)
Han de permetre que l’alumnat pugui aprofundir en aquells aspectes que siguin del seu interès i reforçar o ampliar les competències pròpies dels diferents àmbits. La segona llengua estrangera que s’ofereix és l’alemany, amb el compromís de l’alumnat de cursar-la ininterrompudament fins a 4t d’ESO.

TREBALL DE SÍNTESI
Es basa en una proposta a partir de la que es treballen tots els àmbits de manera transversal.