UNITAT DE SUPORT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL (USEE)

La USEE és un recurs del centre l’objectiu principal de la qual és propiciar a l’alumnat un entorn d’aprenentatge i desenvolupament personal i social el més ordinari possible, atenent les seves possibilitats i oferir una resposta educativa adient, funcional i normalitzadora.

L’entrada a la USEE la dictamina l’EAP i hi ha d’estar d’acord la família.

L’organització de l’horari de la USEE ve marcat pels horaris de l’aula de referència dels alumnes i es fixa de manera individualitzada.

La tasca dels professorat i de l’educadora es divideix en co-docència a l’aula ordinària i docència en grups reduïts.

Setmanalment dediquem 4 hores setmanals a fer tallers.