Títols acadèmics

Per a sol·licitar el títol acadèmic (Batxillerat o Cicles Formatius) cal enviar la sol·licitud adjunta al correu secretaria@institutsagulla.cat amb còpia del DNI/NIE/Passaport en vigor i còpia de la documentació que acrediti alguna bonificació de les que consten a la sol·licitud.

DOCUMENTS D’IDENTITAT VÀLIDS PER A LA
IDENTIFICACIÓ D’ALUMNAT
1.- Alumnat de nacionalitat espanyola:
– DNI en vigor

2.- Alumnat nacionals d’un estat membre de la UE:
– Carta d’identitat de l’estat membre de la UE en vigor o passaport en vigor
Els estats membres de la UE són els següents:
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es

3.- Alumnat nacionals d’un estat no membre de la UE:
– NIE: s’ha d’acreditar necessàriament mitjançant la targeta de residència en vigor o passaport en vigor

Si un/a alumne/a té doble nacionalitat, i una d’aquestes nacionalitats és l’espanyola, s’ha d’identificar sempre amb el DNI en vigor.

Us enviarem el full de taxes per a ingressar a  “CaixaBank” (tenir en compte la caducitat). Un cop pagat haureu de presentar-ho a Secretaria en horari d’atenció al públic per tal de tramitar el títol i lliurar-vos el resguard oficial.

Curs 2020-2021: Les sol·licituds es poden presentar a partir de l’1 de juliol.

Sol·licitud títol