CFGS Integració Social

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Integració Social (LOGSE).

Continguts:

 • Context de la Intervenció Social (132 hores)
 •  Inserció Sociolaboral (198 hores)
 •  Atenció a les Unitats de Convivència (165 hores)
 •  Mediació Comunitària (132 hores)
 •  Suport a la Intervenció Educativa (99 hores)
 •  Promoció de l’Autonomia Personal (198 hores)
 •  Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (132 hores)
 •  Metodologia de la Intervenció Social (132 hores)
 •  Primers Auxilis (66 hores)
 •  Habilitats Socials (132 hores)
 •  Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 •  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 •  Projecte d’Integració Social (66 hores)
 •  Formació en Centres de Treball (383 hores)

Accés:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Tràmits:

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Educació són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Continuïtat: 

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 •  Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos
 •  Treballador/a familiar
 •  Auxiliar de tutela
 •  Tècnic/a d’integració social
 •  Educador/a d’educació especial
 •  Monitor/a de persones amb discapacitat
 •  Tècnic/a de mobilitat bàsica
 •  Mediador/a ocupacional i/o laboral
 •  Mediador/a comunitari/ària
 •  Mediador/a intercultural
 •  Tècnic/a en ocupació amb suport
 •  Tècnic/a d’acompanyament laboral
 •  Monitor/a de rehabilitació psicosocial