AMPA

L’AMPA és l’òrgan que ens permet a les famílies participar de manera activa en l’educació dels nostres fills dins l’àmbit escolar. El nostre objectiu és aconseguir tenir una AMPA forta i activa i que les nostres reivindicacions prenguin força. Per això us demanem que us hi apunteu. Tothom és benvingut, independentment del grau d’implicació i disponibilitat.

El cost de pertànyer a l’AMPA és de 15 euros anuals per família, sense cap afegit per tenir altres germans al centre. Aquesta petita aportació econòmica us donarà dret a beneficis en moltes de les activitats programades. L’oferta educativa del nostre centre és àmplia i de qualitat.

Els nostres objectius són:

  1. Assessorar les famílies.
  2. Promoure activitats de formació de pares i mares
  3. Financiar diferents tipus d’activitats i sortides
  4. Gaudir d’una assegurança de responsabilitat civil, que cobreix el desenvolupament d’activitats esportives i lúdiques.
  5. Col·laborar de manera estreta amb el centre
  6. Gestionar activitats extraescolars

Per contactar amb l’AMPA:

Correu electrònic:
ampa.mila@insmilabcn.cat

 

La importancia de estar asociado a nuestra AMPA viene definida por la participación en el proceso educativo de nuestro hijos/as en estrecha colaboración con el Centro. Debemos ser partícipes de dicha formación, sin escatimar esfuerzos para ese objetivo.

Si nuestra asociación cuenta con un número importante de miembros será fuerte y su opinión más considerada en todos los ámbitos educativos.

Por una pequeña aportación económica (cuota anual y familiar) de 15 €, tendrá derecho a beneficios de todas las actividades en las que participe su hijo/a.

Debemos entre todos dar publicidad a la oferta educativa de nuestro Centro, que es amplia y de calidad.

 

LOS FINES

 

1- Asistir y asesorar a los padres y madres o a los tutores  en todo aquello que concierne a la educación del alumnado.

2.- Promover actividades encaminadas a la formación de los padres y madres de los alumnos/as, y a la integración en el proceso educativo.

3.- Participar en parte de los costes de excursiones o actividades.

4.- Disfrutar de un Seguro de Responsabilidad civil, que cubre el desarrollo de todo tipo de actividades( deportivos, lúdicas, etc.) en las que participen nuestro hijos/as

5.- Colaborar con el Centro en todos los temas que tengan que ver con la Educación, así como en el desarrollo y preparación de actividades extracurriculares a un coste más económico o gratuito.

Per contactar amb l’AMPA:

Correu electrònic:
ampa.mila@insmilabcn.cat
Per contactar amb l’AMPA: