Orientació educativa i acció tutorial

Enfocament del sistema educatiu

A Catalunya els currículums d’educació presenten un enfocament inclusiu del sistema educatiu i fomenten la formació competencial i integral dels alumnes, la seva continuïtat formativa i l’aprenentatge permanent al llarg de la vida. Per promoure aquesta finalitat, l’orientació educativa, entesa com a orientació personal, social, acadèmica i professional, i l’acció tutorial esdevenen funcions transversals de tot el sistema educatiu i de responsabilitat compartida entre els diferents equips educatius que acompanyen els alumnes en el seu procés de formació.

 

Orientació educativa i acció tutorial

L’orientació educativa i l’acció tutorial, com a funcions transversals i de responsabilitat compartida, són els principis nuclears de l’aprenentatge permanent i, per tant, de l’èxit educatiu de l’alumne i l’educació al llarg de la vida.

L’orientació educativa comprèn les accions de centre que promouen l’acompanyament personalitzat de l’alumne i requereix que els equips de centre incorporin estratègies didàctiques i pedagògiques afavoridores de l’aprenentatge i l’autonomia de l’alumne.

L’acció tutorial integra les funcions tutorials del docent, dels equips educatius i de tots els professionals de la comunitat educativa i té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, a la implicació de cada alumne en el seu procés educatiu i al desenvolupament d’una dinàmica social positiva en la comunitat educativa.

L’acció tutorial, entesa com a acompanyament de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge i en la construcció del seu projecte de vida com a ciutadà responsable, ha d’estar inserida en cadascuna de les activitats de centre amb una visió transversal i compartida entre tots els equips educatius.

Desplegament de l’acció tutorial

El desplegament de les funcions orientadora i tutorial en el si dels processos d’ensenyament-aprenentatge possibilita la personalització de l’aprenentatge i comporta que els equips de centre, partint de l’heterogeneïtat dels alumnes com a valor, dissenyin entorns d’aprenentatge que permetin afavorir la resposta educativa singularitzada.