CFGS Animació Sociocultural i Turística

Document informatiu TASOCT (Animació sociocultural i turística). Curs 20-21

Família professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
Cicle formatiu de grau superior:   ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

El curs 2000-2001 es va iniciar el cicle formatiu de grau superior d’Animació sociocultural. Aquest cicle pertany a la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, proporciona el títol de Tècnic/a superior en Animació sociocultural i turística i s’organitza a base de:

 • Crèdits de caràcter teoricopràctic de matèries específiques per a cada cicle.
 • Un crèdit de síntesi que ha de permetre reflectir la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.
 • Un crèdit de formació pràctica en centres de treball, que és matèria obligatòria i que es du a terme a empreses i entitats mitjançant els convenis de pràctiques que el Departamenty d’Educació hi ha establert.

PERFIL PROFESSIONAL: Proporciona els coneixements necessaris per a programar, organitzar, dinamitzar i avaluar projectes d’intervenció social dirigits al desenvolupament social, aplicant tècniques de dinàmica de grups i utilitzant recursos comunitaris, culturals d’oci i de temps lleure.

DURADA: 2.000 hores (2 cursos)

HORARI: Tarda de 15:00 a 21:20h

FORMACIÓ EN EL CENTRE: 1.617 hores

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 383 hores

SORTIDES: Món laboral, Universitat (Llicenciat en Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Mestre, Diplomat en Biblioteconomia i Documentació, Educació social, Infermeria, Logopèdia, Podologia, Teràpia ocupacional, Treball social, Turisme).

SORTIDES PROFESSIONALS: Coordinador de programes d’intervenció específics (per edat o sectors d’intervenció), animador d’equipaments especialitzats com ludoteques, centres culturals i cívics, albergs i campaments, animador comunitari, animador/monitor cultural, animador/monitor de temps lleure, animador hospitalari…

ÀMBIT PROFESSIONAL: Activitats de serveis social, amb o sense allotjament, activitats associatives, serveis culturals, altres activitats d’espectacles, qualsevol estructura o organització empresarial que contempli la realització d’activitats d’intervenció comunitària, treball amb grups, col·lectius, oci i lleure.

MÒDULS:

 • MP1 Context de l’animació sociocultural.
 • MP2 Metodologia de la intervenció social.
 • MP3 Animació turística.
 • MP4 Activitats d’oci i temps lliure.
 • MP5 Dinamització grupal.
 • MP6 Animació i gestió cultural.
 • MP7 Desenvolupament comunitari.
 • MP8 Informació juvenil.
 • MP9 Intervenció socioeducativa amb joves.
 • MP10 Primers auxilis.
 • MP11 Formació i orientació laboral.
 • MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.
 • MP13 Anglès.
 • MP14 Projecte d’animació sociocultural i turística.
 • MP15 Formació en centres de treball.