Comunicat del Departament sobre les noves mesures sanitàries

A conseqüència de la Resolució de la consellera de Salut i del conseller d’Interior, per la qual es publiquen noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19, el Departament d’Educació comunica, als centres educatius, el següent:

  • Són vigents les Instruccions del 30 de juny publicades pel Departament d’Educació, a partir de les quals es van elaborar els plans d’organització dels centres per al curs 2020-2021. Aquests plans recullen mesures organitzatives i metodològiques per donar resposta educativa a diferents escenaris d’evolució de la pandèmia.

  • Els dos cicles d’educació infantil i tota l’educació obligatòria (primària i secundària) mantenen la plena presencialitat i l’aplicació dels plans d’organització de cada centre, sense cap modificació en l’activitat lectiva actual.

  • Els centres que imparteixen ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyaments de règim especial) i els centres de formació d’adults i les escoles oficials d’idiomes han d’aplicar mesures per reduir la presencialitat als centres, sempre en consonància amb les Instruccions del 30 de juny i el que ja preveien els seus plans d’organització –i sempre que no haguessin pres ja mesures en aquest sentit. En tots els casos, aquestes mesures no han d’entrar en contradicció amb el dret a l’educació de l’alumnat.

  • Les noves mesures organitzatives que els centres hagin d’implantar s’han de desplegar durant la setmana vinent i s’han de mantenir, si més no, fins al final d’aquest primer trimestre.

Quan s’hagi concretat i organitzat la implementació de les noves mesures als ensenyaments de batxillerat es comunicarà a la comunitat educativa.

Mesures aplicables en l’àmbit educatiu (30/10/2020)