COMENÇA LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2020-2021

Codi Institut Montserrat Roig: 08053315

Jornada de Portes Obertes

Oferta incial places d’ESO

Adscripció de centres d’educació primària a centres d’educació secundària obligatòria per a la preinscripció del curs 2020-2021, en el cas de Sant Andreu de la Barca consulteu les pàgines 16 i 17 del document Adscripció centres SAB

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

I. DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA DEL SOL·LCITANT

  • Llibre de família o algun document relatiu a la filiació. En cas de situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) / Targeta de residència on consta el NIE o passaport si la persona sol·licitant és estrangera. Document d’identitat del país d’origen (cas d’estrangers comunitaris).
  • DNI de l’alumne/a (cas que sigui major de 14 anys).

II. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS AL·LEGATS A LA SOL·LCITUD

1)  GERMANS AL CENTRE:

  • Certificat de tenir un germà escolaritzat en un centre escrit (cas d’adscripció a un sol institut).

2) PROXIMITAT DEL DOMICILI

  • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant si l’adreça del DNI no coincideix amb l’adreça al·legada.
  • Contracte laboral o un certificat emès per l’empresa.

3) RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR

  • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania (RGC).

4) DISCAPACITAT DE L’ALUMNE, PARE, MARE O GERMANS

  • Targeta acreditativa o certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. Cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
  • Document acreditatiu de ser beneficiari dels següents tipus de pensió (pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat).

5) FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL

  • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent expedit pel Departament de Treball, Afers Social i Famílies (o certificat provisional si és en tràmit).

COM FORMALITZAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

 • TELEMÀTICAMENT Del 13 al 22 de maig 

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou la presentació telemàtica de la sol·lictud de preinscripció.

 •  OPCIÓ 1: Presentació de la sol·licitud amb suport informàtic

Per a més informació consulti  Presentació de sol·licitud amb suport informàtic.

S’ha d’enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (a8053315@xtec.cat).

 •  OPCIÓ 2: Sol·licitud de preinscripció en pdf

Descarregueu la sol·licitud des de Sol·licitud de preinscripció pdf

NO SERAN VÀLIDES les sol·licituds no signades.

S’ha d’enviar l’imprès de la sol·licitud de preinscripció i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (a8053315@xtec.cat).

 • PRESENCIALMENT Del 19 al 22 de maig

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica.

HORARI: De 09:30 h a 13:30 h

S’ha de sol·licitar CITA PRÈVIA

  • Des del formulari

   Petició de cita

  • Trucant al telèfon 936531097 a partir del 14 de maig de 09:30 h a 13:30 h

Si no teniu l’imprès de la sol·licitud de preinscripció el podeu descarregar des de Sol·licitud de preinscripció pdf

IMPORTANT

Cal presentar-se a l’institut amb la sol·licitud de preinscripció omplerta i la documentació necessària fotocopiada o amb els originals.