PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

Codi Institut Montserrat Roig: 08053315

Termini per presentar la sol·licitud: del 27 de maig al 3 de juny de 2020

Termini per presentar la documentació: fins el 4 de juny de 2020

Més informació al web Estudiar a Catalunya.

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d’un institut que ja no imparteix el batxillerat.

COM FORMALITZAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

 • TELEMÀTICAMENT Del 27 de maig al 3 de juny

 • En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.
 • Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne que es pugui validar electrònicament.
 • Si s’ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert fins al 4 de juny de 2020. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà de presentar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. El resguard, juntament amb la documentació identificativa que no s’hagi pogut validar escanejada o fotografiada per les dues cares, s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre que s’ha demanat en primera opció (a8053315@xtec.cat).
 • En tot cas, cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa escanejada o fotografiada per les dues cares del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, a la bústia electrònica oficial del centre educatiu que s’ha demanat en primera opció (a8053315@xtec.cat) i en el termini establert fins al 4 de juny de 2020.
 • Per a més informació consulti  Presentació de sol·licitud per Internet.
 • PRESENCIALMENT Del 29 de maig al 2 de juny

 • Els informem que l’1 de juny és festiu de lliure disposició.
 • De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica,

HORARI: De 09:30 h a 13:30 h

S’ha de sol·licitar CITA PRÈVIA

 • Des del formulari

  Petició de cita

 • Trucant al telèfon 936531097 a partir del 26 de maig de 09:30 h a 13:30 h

Si no teniu l’imprès de la sol·licitud de preinscripció el podeu descarregar des de Presentació de sol·licitud per Internet.

IMPORTANT

Cal presentar-se a l’institut amb la sol·licitud de preinscripció omplerta i la documentació necessària fotocopiada o amb els originals.

PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

OFERTA INICIAL DE PLACES BATXILLERAT

 • El període de presentació de sol·licituds de preinscripció de Batxillerat serà del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos.
 • Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d’un institut que ja no imparteix el batxillerat.
 • L’oferta inicial de places de Batxillerat de l’Institut Montserrat Roig és:
  • 1r Batxillerat: 18 places
  • 2n Batxillerat: 8 places
 • En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.
 • Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne que es pugui validar electrònicament.
 • Si s’ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert fins al 4 de juny de 2020. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà de presentar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. El resguard, juntament amb la documentació identificativa que no s’hagi pogut validar escanejada o fotografiada per les dues cares, s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre que s’ha demanat en primera opció (a8053315@xtec.cat).
 • En tot cas, cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa escanejada o fotografiada per les dues cares del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, a la bústia electrònica oficial del centre educatiu que s’ha demanat en primera opció (a8053315@xtec.cat) i en el termini establert fins al 4 de juny de 2020.
 • De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà demanar una cita prèvia per a l’accés al centre. Aquesta assignació es gestionarà amb una eina corporativa que es posarà a disposició dels usuaris properament i també us comunicarem els dies d’atenció i franges horàries.

COMENÇA LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2020-2021

Codi Institut Montserrat Roig: 08053315

Jornada de Portes Obertes

Oferta incial places d’ESO

Adscripció de centres d’educació primària a centres d’educació secundària obligatòria per a la preinscripció del curs 2020-2021, en el cas de Sant Andreu de la Barca consulteu les pàgines 16 i 17 del document Adscripció centres SAB

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

I. DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA DEL SOL·LCITANT

  • Llibre de família o algun document relatiu a la filiació. En cas de situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) / Targeta de residència on consta el NIE o passaport si la persona sol·licitant és estrangera. Document d’identitat del país d’origen (cas d’estrangers comunitaris).
  • DNI de l’alumne/a (cas que sigui major de 14 anys).

II. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS AL·LEGATS A LA SOL·LCITUD

1)  GERMANS AL CENTRE:

  • Certificat de tenir un germà escolaritzat en un centre escrit (cas d’adscripció a un sol institut).

2) PROXIMITAT DEL DOMICILI

  • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant si l’adreça del DNI no coincideix amb l’adreça al·legada.
  • Contracte laboral o un certificat emès per l’empresa.

3) RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR

  • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania (RGC).

4) DISCAPACITAT DE L’ALUMNE, PARE, MARE O GERMANS

  • Targeta acreditativa o certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. Cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
  • Document acreditatiu de ser beneficiari dels següents tipus de pensió (pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat).

5) FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL

  • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent expedit pel Departament de Treball, Afers Social i Famílies (o certificat provisional si és en tràmit).

COM FORMALITZAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

 • TELEMÀTICAMENT Del 13 al 22 de maig 

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou la presentació telemàtica de la sol·lictud de preinscripció.

 •  OPCIÓ 1: Presentació de la sol·licitud amb suport informàtic

Per a més informació consulti  Presentació de sol·licitud amb suport informàtic.

S’ha d’enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (a8053315@xtec.cat).

 •  OPCIÓ 2: Sol·licitud de preinscripció en pdf

Descarregueu la sol·licitud des de Sol·licitud de preinscripció pdf

NO SERAN VÀLIDES les sol·licituds no signades.

S’ha d’enviar l’imprès de la sol·licitud de preinscripció i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (a8053315@xtec.cat).

 • PRESENCIALMENT Del 19 al 22 de maig

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica.

HORARI: De 09:30 h a 13:30 h

S’ha de sol·licitar CITA PRÈVIA

  • Des del formulari

   Petició de cita

  • Trucant al telèfon 936531097 a partir del 14 de maig de 09:30 h a 13:30 h

Si no teniu l’imprès de la sol·licitud de preinscripció el podeu descarregar des de Sol·licitud de preinscripció pdf

IMPORTANT

Cal presentar-se a l’institut amb la sol·licitud de preinscripció omplerta i la documentació necessària fotocopiada o amb els originals.

GUANYADORS CONCURS DE PÒSTERS ESCOLES VERDES

El 17 de Maig va ser el dia mundial del Reciclatge. A l’INS Montserrat Roig intentem treballar amb els nostres alumnes la importància de reduir residus en el nostre dia a dia. També volem conscienciar-los de la importància del seu reciclatge. Hem aprofitat la celebració d’aquesta jornada per crear un CONCURS DE PÒSTERS dels processos de recollida, selecció i reciclatge de residus.

Els nostres alumnes han fet unes creacions molt visuals per tal d’ajudar-nos a fer el reciclatge més fàcil. La participació ha sigut un èxit, no ha sigut fàcil triar! Els resultats han sigut els següents: 
CONCURS de Pòsters de 1er i 2on d’ESO: LEYRE SÁNCHEZ de 1erE
CONCURS de Pòsters de 3er i 4rt d’ESO: CLÀUDIA ÁLVAREZ de 3erD
Moltes felicitats a les nostres guanyadores! En uns dies rebreu el vostre REGAL SORPRESA directament a la bústia de casa vostra!
ESCOLES VERDES

 

PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

OFERTA INICIAL DE PLACES D’ESO

 • El període de presentació de sol·licituds de preinscripció per l’ESO, serà del 13 al 22 de maig de 2020.
 • L’oferta inicial de places de l’Institut Montserrat Roig des de Oferta inicial de places d’ESO
 • Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (a8053315@xtec.cat).
 • De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà demanar una cita prèvia per a l’accés al centre. Aquesta assignació es gestionarà amb una eina corporativa que es posarà a disposició dels usuaris properament. Us proporcionarem l’enllaç quan estigui disponible. També us comunicarem els dies d’atenció i franges horàries. Previsiblement, l’assignació de cita prèvia excepcional, es donarà entre els dies 19 a 22 de maig.

NO ENS ATUREM

Tot i la situació que ens toca viure, aquest confinament no ens aturem.

Em preparat un petit muntatge amb algunes de les activitats que estem fent, esperem que us agradi.

FINALISTES CONCURS INSTRUMENTS

Ja tenim els finalistes del concurs d’instruments confinats, grans músics i constructors !

Felicitats a tots.


 

CONCURS THE BIG CHALLENGE

Amb l’objectiu de motivar i reforçar el seu interès per l’anglès els nostres alumnes, des de 1r fins a 4rt d’ESO, participen per segon any consecutiu en aquest concurs. Es celebrarà al mateix temps en diferents països europeus amb preguntes tipus test de gramàtica, vocabulari,… Llegeix més»

GUANYADORS CONCURS DE DRAC

Aquest any el concurs de dracs de Sant Jordi a tornat a ser tot un èxit. Les vostres creacions ens han sorprès molt positivament i ens ha resultat molt difícil escollir els guanyadors del concurs que finalment han set aquests:

GUANYADORS 2N ESO

GUANYADORS 3R ESO

Felicitats a totes i a tots els participants.

RECOMANACIONS PEL CONFINAMENT

Davant la situació excepcional que estem vivint en què res és com era, el professorat de l’Institut Montserrat Roig creiem que és important cuidar-nos i gestionar de la millor manera possible el confinament. Per això hem recollit unes recomanacions per a vosaltres.

GUANYADORS LITERARIS DE SANT JORDI

Tot i les dificultats en les que ens trobem, aquest ha estat un concurs literari de Sant Jordi amb una gran participació i un alt nivell de les obres presentades. Aquest any les categories concursants eren Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa, Llengua Francesa, i BookFace.

Felicitats a tots els participants i especialment les guanyadores i als guanyadors.

 

 

 

 

SCAPE ROOM VIRTUAL

Bona diada de Sant Jordi a tothom,

Des de l’INS Montserrat Roig volem compartir amb vosaltres una activitat lúdica, diferent i alternativa. La podeu considerar com un taller de Sant Jordi, que cada any fem a l’institut i que enguany no podem fer per les causes que tots coneixeu.


Us presentem l’ESCAPE ROOM VIRTUAL del Montserrat Roig.
 • Es tracta d’un joc on haureu de buscar la forma de passar pantalles fins aconseguir alliberar-vos.
 • El podeu fer de forma individual o amb les persones que us acompanyen durant el confinament.
 • Podeu respondre les qüestions que us apareguin totalment pel vostre compte, buscar la informació que necessiteu per internet, mirar l’ajuda de l’Escape Room Virtual…
 • Podeu fer-ho en qualsevol moment del dia, sense horaris determinats, i el dia que vulgueu.
Segur que teniu estones mortes que no sabeu com omplir. Proveu, que no us en penedireu; estem convençuts que us agradarà.

Lliurament i enviament de tasques

Bon dia, alumnes i famílies,

durant les properes setmanes rebreu les tasques pels mitjans habituals de Classroom, correu i Moddle segons la planificació que trobareu a continuació. Recordeu que heu de lliurar les tasques com a molt tard el mateix dia de la setmana següent.