Presentació

logo

L’Institut Montmeló és l’Institut públic de Montmeló i pertany als SSTT del MVO.

El seu origen és la creació com a SES el curs 1994-1995 amb el nivell de 3r d’ESO, la seva ubicació primera és a l’edifici anomenat G2M al carrer Nou on l’Institut va anar adquirint successivament els 4 nivells d’ESO amb tres línies i els 2 de Batxillerat amb dues línies.

El curs 1999-2000 es fa el trasllat de l’edifici definitiu al carrer Mil·lenari i el curs següent es comencen a implantar els cicles formatius de grau mitjà de Perruqueria i d’Estètica de la família d’Imatge Personal.

Durant els cursos 1994-1997 l’Institut s’acull al Projecte de Qualitat i Millora amb uns resultats positius; aquest projecte té continuació amb l’acolliment de l’Institut al PAC 09; es firma l’acord Institut- Departament d’Educació el juliol de 2010 i és previst dur-lo a terme durant els cursos 2010-2014.

Pel que fa a l’entorn socioeducatiu, el nostre alumnat prové bàsicament de les Escoles Pau Casals i Sant Jordi de la mateixa població de Montmeló.

Trets d’identitat del Centre

El català, llengua pròpia de Catalunya i de la seva administració educativa, és el vehicle d’expressió normal de les activitats docents i administratives, tant internes com externes, de l’Institut, el qual adequa tots els seus mitjans i recursos perquè aquesta sigui la llengua de comunicació en tots els àmbits. Alhora, l’Institut vetlla perquè tot l’alumnat assoleixi un domini satisfactori de la llengua castellana. L’Institut pren com a motiu d’especial respecte i tolerància la pluralitat lingüística i cultural, la qual s’enriqueix amb la garantia d’aprenentatge d’una primera llengua estrangera i, de manera opcional, una segona.

El centre considera prioritari proporcionar a l’alumnat una formació integral i global que els faciliti la incorporació posterior a les activitats de la societat adulta. Aquest procés educatiu es du a terme en un àmbit col·lectiu i també individual; en la col·lectivitat, es refermen les actituds de tolerància i solidaritat envers les persones, independentment  del sexe, raça i/o ètnia, religió i idees, s’educa el noi i la noia en el respecte a l’entorn natural i a les instal·lacions escolars i en l’educació individual, es promouen tota una sèrie d’iniciatives dirigides a potenciar totes les capacitats i competències de l’alumnat, ja sigui des de l’orientació acadèmica, personal o professional.

El centre es declara aconfessional i pluralista. Considerem que la religió no ha d’ésser un element discriminatori per a ningú , tanmateix no es permeten el proselitisme i l’adoctrinament. L’Institut garanteix que l’alumnat que ho desitgi rebi formació religiosa, i vetlla per afavorir un clima obert a la pluralitat de religions i creences.

L’educació escolar s’entén com un instrument de desenvolupament que permet aconseguir que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i l’accés a determinats coneixements, habilitats, normes de conducta, valors, actituds, etc., considerats rellevants per a l’actuació adulta, i que per a ser adquirits necessiten d’una ajuda sistemàtica, planificada i sostinguda. És per això que:

 • Seqüenciem i avaluem el currículum del nostre alumnat segons les preinscripcions
  de l’Administració Educativa i les demandes formatives de la societat.
 • Establim les programacions de les àrees i matèries, les activitats d’aprenentatge,
  l’acció tutorial i d’orientació i l’avaluació de l’alumnat tenint en compte la diversitat de
  ritmes evolutius de l’alumnat, de capacitats intel·lectuals i d’interessos.
 • Fomentem la seva capacitat d’iniciativa i la responsabilitat en el seu propi treball.
 • Plantegem activitats interdisciplinàries que desenvolupin la capacitat de relacionar
  fets i conceptes de distintes matèries.
 • Fomentem el desenvolupament de la crítica raonada i de l’autocrítica.
 • Practiquem les tècniques del treball en equip que permeten adquirir hàbits de
  col·laboració i organització de les tasques.
 • Proporcionem els instruments necessaris pel desenvolupament de la personalitat
  de cadascú, que permeti la presa de decisions, davant d’un ventall de possibilitats.

Pel que fa als valors, la formació integral i global que pretén el centre no pot deixar de tenir present la demanda que, des dels col·lectius de pares i mares fins a les institucions polítiques i culturals, es planteja a la institució educativa: el treball pedagògic sobre les actituds i els valors.

L’educació en aquest context requereix unes actituds personals i grupals que creiem que s’han d’ordenar al voltant de dos principis, que constituiran l’eix de la intervenció pedagògica del centre: l’autonomia del subjecte en el si dels grups als quals pertany i el diàleg. Establint aquests dos principis, pretenem programar una sèrie d’actituds i valors que hi condueixin, que ajudin a que els nois i noies construeixin la seva pròpia autonomia moral en contacte amb la comunitat. Alguns d’aquests valors són:

 • l’obertura cap als altres
 • el respecte a l’opinió aliena
 • el respecte al principi d’igualtat i de no-discriminació
 • el raonament i la crítica constructiva front a la violència com a primer pas en la resolució de problemes
 • l’autoconeixement com a medi de coneixement dels altres
 • la recerca d’alternatives en la resolució de conflictes
 • el respecte als drets i deures que conformen la convivència com ara la mediació

Pel que fa a la gestió institucional establim un marc dinàmic de gestió, amb la participació de tots els estaments que integren l’institut, sempre sota la supervisió dels òrgans unipersonals de govern i l’aprovació del Consell Escolar.

20è Aniversari de l’Institut de Montmeló  (1994-2014)

Fa vint anys es va crear l’institut de Montmeló. Provisionalment, es va localitzar a la G2M fins que cinc anys després, el 15 de Setembre de 1999, es va traslladar a l’edifici on actualment encara es troba, situat a l’Avinguda del Mil·lenari. En el seu moment va suposar una millora logística i d’espai malgrat començar amb algunes mancances i algun imprevist que se solucionà ven aviat.

Pel centre han passat diferents generacions de joves i professors que han deixat la seva petjada. Tractant-se de l’únic institut del municipi ha estat, i és avui, un referent per als joves de Montmeló. Ferran Lloret ha estat al capdavant de l’institut des dels seus inicis a la G2M fins el curs 2012- 2013, que va cedir el càrrec de director a Albert Arcas.