Normes i funcionament

Organització de l’INS (PEC)

El PEC està organitzat segons els Documents estructurals:

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) defineix el desenvolupament i la concreció dels trets d’identitat del Centre i la Cohesió Social. El podeu veure més avall.

La Programació General Anual de Centre (PGAC) és el document guia o full de ruta que marcarà el tempo de cada curs.

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) és el document marc d’organització de l’INS, marca la coordinació del professorat i de la resta d’estaments del Centre, així com les diferents comissions, en general el podem definir com el document que explicita l’estructura organitzativa del centre.

El Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) que articula les accions encaminades a la inclusió de tot l’alumnat i la millora de la cohesió social.

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) defineix la coordinació pedagògica del professorat com a tutor i la formació permanent que té per objectiu actualitzar la qualificació professional.

El Projecte Curricular de Centre (PCC) explicita el currículum desenvolupat durant cada curs.

 

Elaborat per:

Claustre de Professorat i Equip Directiu. 29 de juny 2010

Modificat:

Claustre de Professorat: 30 maig 2014

Aprovat:

per Consell Escolar: 8 de novembre 2010 i 4 de juny de 2014

Versió 05

Nom de l’arxiu: PECv5

Entrada en vigor: 5 de juny de 2014

 

Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

Aquest document neix com a producte de l’anàlisi de la realitat sociolingüística del nostre centre. S’emmarca dins del PEC i pretén ser un referent que defineixi la forma d’abordar el tractament de les llengües a l’institut.