Normes i funcionament

Per accedir a cada document, cliqueu a sobre dels enllaços ressaltats en color blau.

PLA COVID19 V3  Pla d’actuació per al curs 20-21 en el marc de la pandèmia per COVID19

PEC Projecte Educatiu de Centre

PLC Projecte Lingüístic de Centre

NOFC Normes d’Organització i Funcionament de Centre