Normes i funcionament

Organització de l’INS (PEC)

El PEC està organitzat segons els Documents estructurals:

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) defineix el desenvolupament i la concreció dels trets d’identitat del Centre i la Cohesió Social. El podeu veure més avall.

La Programació General Anual de Centre (PGAC) és el document guia o full de ruta que marcarà el tempo de cada curs.

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) és el document marc d’organització de l’INS, marca la coordinació del professorat i de la resta d’estaments del Centre, així com les diferents comissions, en general el podem definir com el document que explicita l’estructura organitzativa del centre.

El Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) que articula les accions encaminades a la inclusió de tot l’alumnat i la millora de la cohesió social.

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) defineix la coordinació pedagògica del professorat com a tutor i la formació permanent que té per objectiu actualitzar la qualificació professional.

El Projecte Curricular de Centre (PCC) explicita el currículum desenvolupat durant cada curs.

 

Elaborat per:

Claustre de Professorat i Equip Directiu. Curs 2019-2020

Aprovat:

per Consell Escolar: 1 d’octubre de 2019

Versió 06

Nom de l’arxiu: PECv6

 

Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

Aquest document neix com a producte de l’anàlisi de la realitat sociolingüística del nostre centre. S’emmarca dins del PEC i pretén ser un referent que defineixi la forma d’abordar el tractament de les llengües a l’institut.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre.

Correspon al centre educatiu determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del projecte educatiu de centre. L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, assolir l’èxit educatiu.