Normes i funcionament. Convalidacions.

003 - Ins Montgri 2013 (1)

Us afegim un enllaç amb els documents normatius i de funcionament que governen l’institut:

Funcionament general del centre

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Normes d’Organització i Funcionament del Centre  (NOFC) 2019 – 2020

Projecte Lingüístic de Centre, 2018 – 2019

Pla d’Acció Tutorial (PAT) 2016 – 2017 

Carta model de compromís educatiu 2020 – 2021

Llibret de funcionament del batxillerat 2019 – 2020.

Guia de l’estudiant del CFGM de comerç i màrqueting, edició 2019 – 2020

Guia de l’estudiant del Cicle d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural, edició 2019 – 2020

Protocol de convocatòria de vaga dels estudiants

Document justificant de llargues absències

Informació del Servei de Mediació

Normativa de drets i deures de l’alumnat no universitari (decret 279/2006)

Drets i deures de l’alumnat (quadre resum)

Normes de convivència, edició 2019 – 2020

Normes d’ús del ordinadors a l’aula

Altres documents útils per a l’alumnat

Full de justificació de faltes d’assistència.

Protocol i sol.licituds de convalidacions:

Protocol convalidació estudis: música o dansa. Sol.licituds:

Protocol convalidació mòduls professionals.

Protocol i sol.licitud de convalidació matèries de psicologia i sociologia.

Normes de presentació de treballs:

Normes de presentació de treballs escrits, llibre d’estil. 

Llibret d’estil del Treball de Recerca 2017 – 2019

Citació bibliogràfica per a treballs de recerca a l’institut