Consell escolar

Tal com indica la Llei d’Educació de Catalunya de 12/2009 de 10 de juliol, el consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i correspon al Departament d’Ensenyament l’establir les mesures per fer efectiva aquesta participació.

Ara li correspon al consell escolar les funcions següents:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

Aquest curs 2018 – 2019, els membres del consell escolar són:

El director (que n’és el president), Sr. Jordi Plaja i Aynier
El cap d’estudis, Sra. Joana Carles i Puig
La secretària ( amb veu i sense vot), Sra. Cristina Illa i Cruz
Una representant de l’ajuntament, la regidora, Sra. Anna Company i Coll
Un/Una representant del PAS (personal d’administració i serveis), Sr. Joan Ramon McCragh
Una representant de l’AMPA (la seva presidenta) Sra. Carme Frigola

Vuit representants elegits pel claustre: Sra. Carme Blasco i Llàcer, Sra. Mercè Font i Pi, Sra. Marta Fuster i Carbó, Sr. Joan Lloret i Pujol, Sr. Miquel Àngel Montón i Andrés. 

Nou representats elegits entre les famílies Gerusa Giménez, Anna Ollé (falta renovar un membre) i l’alumnat (cal renovar dos membres per acabament d’estudis a l’institut).

Per trobar més informació sobre el tema podeu anar a l’enllaç del Departament d’Ensenyament. Si feu una cerca dins d’aquest portal hi trobareu molta informació.