Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professors, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Curs 2017-2018

 

Equip directiu

 

President
Sra. Immaculada Hueso Pérez
Cap d’Estudis
Sr. Miquel Simon Reche
Secretari Sr. Albert Palau Llort

 

Representants dels professors/es

 

Sra. Maria Dolores Sánchez Gómez
Sra. Ester Moix Gómez
Sr. Albert Pérez Llorens
Sr. Joan Sabaté Font
Sra. Isabel Sales Coderch
Sra. Elisenda Rosell Andreu
Sra. Anna Tombas Ferré
Sra. M. del Carme Yeste de Pablo

 

Representants dels Pares i Mares

 

Sra. Cristina Bellés Arnal
Sra. María Luisa Barroso Cucurull
Sra. Esther Martino Gómez
Sra. Marien Pérez Pallejà

 

Representants dels Alumnes

 

Sr. Bernat Lleixà Bergel
Sr. Pol Porta Cervera
Sr. Aaron Rivas Montero
Sr. Serigne Saliou Fall

 

Representant de l’AMPA

 

Sr. Josep M. Ribé Cartañà

 

Representant del PAS

 

Sra. Sara Vega Poblet

 

Representant de l’Ajuntament

 

Sr. Jordi Albalat Gao

 

Representant del agents socials i empresarials

 

Sr. Juan José Bermúdez Chamarro
  1.  

 

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

 

  Comissió Permanent
Presidenta
Sra. Immaculada Hueso Pérez
Cap d’Estudis
Sr. Miquel Simon Reche
Representant pares Sra. Esther Martino Gómez
Representant professors/es Sra. Isabel Sales Coderch
Representat alumnes Sr. Bernat Lleixà Bergel
Secretari Sr. Albert Palau Llort
  Comissió Econòmica
Presidenta
Sra. Immaculada Hueso Pérez
Representants pares Sr. Josep M. Ribé Cartañà
Representants professors/es Sr. Joan Sabaté Font
Representant alumnes

Sr. Pol Porta Cervera

Secretari Sr. Albert Palau Llort
  Comissió de Convivència ( Decret 266/1997, de 17 d’octubre, article 25.4 )
Presidenta
Sra. Immaculada Hueso Pérez
Cap d’Estudis
Sr. Miquel Simon Reche
Representants pares Sra. María Luisa Barroso Cucurull
  Sra. Cristina Bellés Arnal
Representants professors/es Sra. Ester Moix Gómez
  Sr. Albert Pérez Llorens
Representats alumnes Sr. Bernat Lleixà Bergel
  Sr. Serigne Saliou Fall
Secretari Sr. Albert Palau Llort

 

  Comissió de Normalització Lingüística ( Resolució de 12 de juny de 1998 article 1.2 Full de disposicions i actes administratius núm. 720 de maig 1998 )

 

President
Sra. Immaculada Hueso Pérez
Coordinadora LIC Sra. Carme Bruno Òdena
Representants professors/es Sra. Maria Dolores Sánchez Gómez
  Sra. Elisenda Rosell Andreu
  Sra. Anna Tombas Ferré
Representat alumnes Sr. Pol Porta Cervera
Secretari Sr. Albert Palau Llort

 

  Comissió actualització de la Normativa d’organització i funcionament de centre

 

Cap d’Estudis
Sr. Miquel Simon Reche
Representant professors/res Sra. Elisenda Rosell Andreu

Sra. M. del Carme Yeste de Pablo

Representat alumnes Sr. Bernat Lleixà Bergel
Representant pares Sra. Marien Pérez Pallejà
Representant PAS Sra. Sara Vega Poblet

 

  Representants al Consell Escolar Municipal

 

President (director centre)
Sra. Immaculada Hueso Pérez
Representant professors/res Sra. Anna Tombas Ferré
Representat alumnes Sr. Bernat Lleixà Bergel
Representant pares Sra. María Luisa Barroso Cucurull
Representant PAS Sra. Sara Vega Poblet

 

  Comissió de coeducació, polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats

 

President (director centre)
Sra. Immaculada Hueso Pérez
Secretari
Sr. Albert Palau Llort
Representant professors/res Sr. Joan Sabaté Font
Representat alumnes Sr. Serigne Saliou Fall
Representant pares Sra. Marien Pérez Pallejà
Representant PAS Sra. Sara Vega Poblet