Consell escolar

Les funcions del consell escolar són les següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

A l’Institut Guillem de Berguedà, el consell escolar està compost per: el director, la cap d’estudis, un representant de l’Ajuntament, sis professors elegits pel claustre, tres alumnes, dos pares elegits pels pares, un pare designat per l’AFA més representativa i un representant del personal d’administració i serveis i el secretari.

El consell escolar té tres comissions:

 • Comissió de convivència

Està formada pel Director, Cap d’estudis, tres professors, dos pares, dos alumnes i la secretària.

 • Comissió Econòmica

Està formada pel director, la secretària, un professor, un pare i un alumne.

 • Comissió lingüística

Coordinadora LIC, Cap d’estudis, un professor, un alumne i un pare.

 

CONSELL  ESCOLAR
     Òrgans unipersonals:

Director:  Ferran Camprubí

Cap d’estudis: Teresa Soler

Secretària: Mercè Garriga

 

Representants dels professors:

Ramon Bajona

Mario Cambredó

Teresa Carbó

Gemma Gonfaus

Miquel Sabata

Elena Zamora

Representants dels pares:

Ester Comellas

Jordi Ruiz

 

Representants dels alumnes:

Gerard Ahicart

Judith Gonfaus

Jana Saguer

 

Representant de l’AFA:

Jordi Campà

 

Representant de l’Ajuntament: 

Eloi Escutia

 

Representant del personal no

docent:

Rubèn Diaz