Consell escolar

ELECCIONS PER LA RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR. NOVEMBRE 2016

El procés electoral que permetrà renovar alguns membres del consell escolar ja està en marxa. S’han de renovar les persones que es van triar el 2014 o les que les van substituir. Les votacions es celebraran del 28 de novembre a l’1 de desembre segons el calendari que s’adjunta.

El nostre consell escolar s’ha de renovar:

 • Una plaça del sector famílies
 • Una plaça del sector alumnat
 • 3 places del sector professorat

Calendari:

7 de novembre Publicació de la convocatòria, el calendari i censos provisionals. Tauler d’anuncis del centre.
Del 8 al 10 de novembre Reclamacions del cens a la secretaria del centre.
11 de novembre Publicació de les resolucions a les reclamacions als censos.
15 de novembre Publicació del cens definitiu. Constitució de les meses electorals dels diferents sectors.
Del 14 al 18 de novembre Presentació de candidatures dels diferents sectors a l’Equip Directiu.
21 de novembre Publicació de la llista de candidats dels diferents sectors.
Del 22 al 25 de novembre Presentació pública de candidatures.
30 de novembre Votació del sector famílies de 13 a 18 h

Votació del sector professorat de 10.15 a 12.35

1 de desembre Votació del sector alumnat de 9 a 11.15
2 de desembre Publicació de la llista oficial dels diferents sectors.

Les funcions del consell escolar són les següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

A l’Institut Guillem de Berguedà, el consell escolar està compost per: el director, la cap d’estudis, un representant de l’Ajuntament, sis professors elegits pel claustre, tres alumnes, dos pares elegits pels pares, un pare designat per l’APA més representativa i un representant del personal d’administració i serveis i el secretari.

El consell escolar té tres comissions:

 • Comissió de convivència

Està formada pel Director, Cap d’estudis, tres professors, dos pares, dos alumnes i la secretària.

 • Comissió Econòmica

Està formada pel director, la secretària, un professor, un pare i un alumne.

 • Comissió lingüística

Coordinadora LIC, Cap d’estudis, un professor, un alumne i un pare.

 

CONSELL  ESCOLAR
     Òrgans unipersonals:

Director:  Ferran Camprubí

Cap d’estudis: Teresa Soler

Secretària: Mercè Garriga

 

Representants dels professors:

Cristina Arnau

Mario Cambredó

Cristóbal Escoín

Sílvia Pérez

Miquel Sabata

Montserrat Santandreu

Representants dels pares:

Joan Francesc Bonet

Vacant

 

Representants dels alumnes:

Mariona Garcia

Cèlia Guixé

Vacant

 

Representant de l’APA:

Queralt Verdú

 

Representant de l’Ajuntament: 

Mònica Garcia

 

Representant del personal no

docent:

Rubèn Diaz