Aula d’acollida

L’aula d’acollida proporciona a l’alumnat nouvingut una atenció adequada a les necessitats i als progressos relacionals i lingüístics, com a complement del treball del grup classe al qual està adscrit. L’alumnat d’incorporació tardana o alumnat nouvingut, usualment provinent de la immigració i amb desconeixement dels idiomes vehiculars de les classes.

Aquests alumnes comencen a anar a l’aula d’acollida fins que el nivell de llengua és suficient com per assistir a la mateixa aula que els seus companys d’edat i requereixen una atenció educativa específica inicial.