Projecte Educatiu del centre INTRODUCCIÓ

Aquest Projecte Educatiu estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la comunitat educativa de l’Institut Corbera i és, alhora, el compromís del centre amb la societat.

Els eixos que han guiat i orientat tant la redacció com l’actualització d’aquest Projecte Educatiu han estat, d’una banda, la gran experiència acumulada al llarg de més de 22 anys d’existència del centre, i de l’altra, la voluntat de millorar constantment la qualitat de la tasca educativa.

L’objectiu principal sempre ha estat el de formar els alumnes d’una manera integral, procurant que estiguin ben preparats acadèmicament i que humanament siguin bons ciutadans, respectuosos amb les persones, les lleis i l’entorn. El pas del temps ha demostrat un alt nivell d’assoliment d’aquest objectiu general.

La concreció de l’oferta curricular, l’avaluació contínua de tots els processos educatius, l’adaptació de les estructures organitzatives a les noves realitats i la formació del professorat han estat les eines bàsiques per millorar constantment el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’Institut. Es pot afirmar que la innovació és una opció assumida pel centre, i això obliga a tots els membres de la comunitat escolar a revisar periòdicament la pròpia realitat per tal de poder fixar nous reptes col·lectius.

El recolzament al Departament d’Orientació, la potenciació de l’acció tutorial, l’aposta pels agrupaments flexibles de nivell i la posada en funcionament d’una aula d’acollida i una aula oberta (curs 2005-06) i una USEE (curs 2014-15) són alguns exemples de la preocupació per atendre la diversitat, en tots els seus aspectes, per tal de facilitar a tots els/les alumnes l’acreditació de l’etapa obligatòria. Però, paral·lelament, hem fet una aposta clara per una necessària excel·lència acadèmica per aquells alumnes que han volgut continuar els estudis.

Els centenars d’alumnes que s’han format o s’estan formant a l’Institut, les famílies que sempre han recolzat i facilitat la tasca docent, les institucions que donen suport al centre, el professorat que realitza la seva tasca amb il·lusió i professionalitat i el treball diari, pacient i efectiu del personal de l’administració i serveis són les claus d’un centre de qualitat i de futur.


L’INSTITUT I EL SEU ENTORN FÍSIC I SOCIAL

L’Institut es troba situat en el municipi de Corbera de Llobregat que pertany a la comarca del Baix Llobregat que té una població de 14 315 habitants[1] . És un municipi de 18,36 Km² on la meitat són zones forestals (9,22 Km2). Envoltat per un terreny accidentat i boscós, està a 342 metres sobre el nivell del mar i delimita amb el massís del Garraf-Ordal.

Té un nucli de població central al voltant del qual s’han creat poblaments dispersos de 30 urbanitzacions, que havien estat segones residències d’estiueig de molts habitants de Barcelona. Actualment Corbera ha passat a formar part del cinturó de Barcelona, i molts dels seus habitants hi van i vénen a treballar cada dia.

La vida de l’Institut s’ha de plantejar en funció de les limitacions físiques del territori i de la despesa de temps que una part de l’alumnat té per arribar a casa seva. El servei de transport ha de donar una resposta eficaç als alumnes i a les seves famílies.

Per una altra banda, la climatologia pròpia fa que els hiverns siguin freds i algun dels dies s’hagi d’evacuar el centre a causa de les nevades, ja que els autocars no poden accedir a algunes urbanitzacions si hi ha neu. Això fa necessari un protocol d’evacuació per neu, contínuament actualitzat.

A Corbera hi ha un ric patrimoni cultural: L’ermita de Sant Ponç de Corbera (important església Romànica del s. XI recent restaurada), l’Hospital de Peregrins i el Casal de Santa Magdalena (s. XVI)… Hi ha una exitosa tradició del Pessebre vivent a les Penyes del Corb, amb la participació de moltes persones del poble. S’han conservat centres com la Diadema amb els quals podem comptar per fer diferents activitats. Per altra banda, estem envoltats de bosc mediterrani de pi blanc que podem visitar perquè s’han habilitat itineraris senyalitzats.

Pel que fa al nivell social de l’alumnat destaquen, per sobre d’altres extractes socials, les famílies de classe mitjana amb un alt nivell d’exigència. Aproximadament un 62 % de la població té estudis mitjans i un 20,11% té estudis universitaris. Al voltant d’un 29,5 % de la població és menor de 14 anys o més gran de 65 anys.

Considerant l’índex 100 de la Renda Familiar Disponible Bruta Catalana[2], Corbera té un índex de 99,1 i l’entorn del Baix Llobregat un 92,0. Moltes famílies han acusat la crisi, tot i que l’atur a Corbera (11%) és inferior a la mitjana de Catalunya(14,7%)[3]. El 72,44% de la població afiliada al règim de la SS pertany al sector serveis i un 20,73 % a la industria. En quant als autònoms, un 74,36 % pertanyen al sector serveis i un 18,28 % a la construcció.

Per últim, podem esmentar que una petita part de l’alumnat és de procedència estrangera (sud-americans i magrebins principalment). Tenint en compte tota la població de Corbera un 9 % és de nacionalitat estrangera però, només un 7,5% de la població entre 10 i 19 anys ho és (un 4,5% són sud-americans i un 1,05% són magrebins principalment). El percentatge d’aquest tipus d’alumnat ha anat disminuint amb el temps donat que al 2007 un 13% de la població entre 10 i 19 anys era estrangera (un 7,5% sud-americans i un 2,2% magrebins).


L’INSTITUT I LA SEVA HISTÒRIA

L’Institut va començar la seva activitat docent l’any 1992 en uns barracons provisionals. Va ser un dels primers centres al Baix Llobregat que va aplicar anticipadament de manera completa la reforma educativa (LOGSE) amb dos grups d’alumnes procedents de l’escola Jaume Balmes. Més endavant, a nivell curricular, el centre va ampliar la seva oferta educativa obligatòria amb tres dels quatre Batxillerats oficials. Posteriorment, va acollir a l’alumnat de la resta d’escoles de Corbera que es van anar creant i de l’escola “El Solell” de la Palma de Cervelló.

A finals de l’any 1996 vam passar dels barracons a un nou edifici, que va ser ampliat dos anys després. Un dels objectius generals del nostre projecte educatiu ha estat sempre mantenir les instal·lacions en un bon estat de conservació per tal de garantir la comoditat i seguretat de totes les activitats de l’institut. Aquest objectiu s’ha assolit gràcies a una política econòmica inspirada en la priorització de l’interès general i basada en la inversió – amortització – benefici – inversió, en unes bones dotacions per part de l’Administració educativa i una constant col·laboració per part de l’AMPA.

Durant tot aquest temps hem anat evolucionant, a vegades adaptant-nos als canvis oficials que s’han anat produint i, en la majoria de casos, per iniciativa pròpia i fruit d’un constant procés d’avaluació i d’una clara voluntat d’oferir un ensenyament públic de qualitat.

Ser un dels primers centres que va transformar crèdits variables optatius en crèdits variables obligatoris per tal de donar continuïtat al llarg del curs a les assignatures instrumentals, ser dels pocs instituts que van crear un Departament d’Orientació i apostar per desenvolupar crèdits més manipulatius en una aula taller interna per als alumnes amb més dificultats d’aprenentatge són alguns exemples prou significatius dels nostre tarannà, que ens ocasions ens han originat algunes discrepàncies amb l’Administració.

Una feina ben feta, per part d’unes desenes de professionals, va anar consolidant un cert prestigi entre una població molt exigent que tenia en principi una certa tradició d’escola privada o pública de Barcelona i que, de mica en mica, ens va anar confiant una part de l’educació dels seus fills.

El nombre d’alumnes del centre va anar augmentant fins que l’any 2008 va començar la seva activitat acadèmica un segon institut a Corbera, l’Institut Can Margarit, amb l’equip directiu i una part del claustre procedent del nostre centre. Aquest fet va derivar a una assignació dels alumnes dels diferents centres de primària de Corbera i la Palma de Cervelló als centres de secundària. Actualment el nostre alumnat prové de les escoles Jaume Balmes i Puig d’Agulles. L’alumnat de les escoles El Corb i el Solell de la Palma de Cervelló cursen els seus estudis a l’Institut Can Margarit. Des del curs 2012-13, una comissió formada per professorat tant de primària com de secundària, treballa la coordinació entre les escoles i els dos instituts.

Un cop acabada l’ESO, l’alumnat de Can Margarit majoritàriament es matricula en el nostre centre per tal de cursar els estudis de Batxillerat. Això implica una necessària coordinació efectiva entre els dos centres.


TRETS D’IDENTITAT

L’Institut d’Educació Secundària de Corbera de Llobregat és un centre escolar públic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que imparteix l’Ensenyament Secundari Obligatori i el Batxillerat en les especialitats de Ciències de la Naturalesa i la Salut, Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials L’Institut està emmarcat dins de l’escola pública catalana, i per això ha de ser pluralista, laic, democràtic i català.

– El propòsit del centre és que, fruit d’una tasca col·lectiva, l’alumne rebi una formació integral, que li permeti desenvolupar-se com a persona i com a ciutadà del nostre país, i al mateix temps adquireixi uns coneixements suficients per poder continuar la seva vida acadèmica o per poder enfrontar-se a les noves demandes del món del treball.

– S’opta pel català, llengua pròpia de Catalunya, com a llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge, sense oblidar la importància del castellà i procurant que l’anglès sigui realment una tercera llengua de coneixement i ús. També es dóna la possibilitat d’estudiar francès.

– El centre ha de ser integrador, no discriminatori per raó de sexe i respectuós amb totes les creences, cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica.

– L’Institut es compromet a cercar contínuament la millora de la qualitat del seu procés d’ensenyament-aprenentatge i dels serveis que proporciona als alumnes.

– El centre serà curós amb el medi ambient, tot desenvolupant polítiques de conscienciació i accions específiques de reciclatge i sostenibilitat dels recursos.

– Es valora la participació de tots els col·lectius que componen l’Institut com un element determinant per a la consecució de qualsevol objectiu que es determini. Es vol el compromís i la participació de tots, ja que el constant intercanvi d’opinions enriqueix la dinàmica de qualsevol institució.

– Es busca l’arrelament a la zona i es destaca la importància d’una autèntica acció educativa de tota la comunitat, gràcies a la coordinació i a la cooperació amb les diferents institucions i entitats municipals.

PRINCIPIS PEDAGÒGICS

L’Institut vol donar una formació personalitzada que propiciï una educació integral pel que fa a capacitats, destreses i valors dels alumnes en tots els àmbits de la vida personal, familiar, social i professional. És per això que:

– Planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.

– Busca l’excel·lència acadèmica, tot prestant una atenció especial a la diversitat de capacitats, interessos i de ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

– Treballa per la inclusió social de l’alumnat, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials, psíquiques o intel·lectuals.

– Dins d’un món globalitzat, valora la importància dels idiomes i potencia el coneixement de les llengües estrangeres.

– Educa per al treball individual i en grup, procurant que els avanços tecnològics es converteixin en autèntics elements de coneixement i suport.

– Vol promoure processos actius d’aprenentatge, desenvolupant metodologies centrades en l’alumne, que afavoreixin l’aprenentatge autònom.

– Proporciona atenció psicopedagògica i orientació personal, acadèmica i professional a tot l’alumnat.

– Fa un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera individualitzada.

– Avalua el procés d’ensenyament-aprenentatge de manera contínua i global.

– Procura establir una col·laboració constant amb les famílies per tal de contribuir a una millor consecució dels objectius educatius.

– Procura treballar coordinadament amb els centres de primària i secundària de la zona per aconseguir una bona adaptació al centre del nou alumnat que hi prové i la millora dels resultats acadèmics.

OBJECTIUS

D’acord amb els trets d’identitat i amb els principis pedagògics anteriorment esmentats, l’Institut defineix objectius de diferents tipus, per tal d’assolir amb èxit l’objectiu general exposat a la presentació i que no és altre que la formació integral de l’alumnat.

Generals 

– Mantenir les instal·lacions en un bon estat de conservació per tal de garantir la comoditat i seguretat de totes les activitats de l’Institut.

– Disposar dels suficients recursos materials i humans per atendre totes les necessitats individuals i col·lectives, amb una especial atenció a la diversitat de l’alumnat.

– Disposar d’una estructura organitzativa ben definida que estigui orientada a satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat en particular i de tota la comunitat educativa en general.

– Gestionar professionalment l’Institut, amb total transparència i procurant que la necessària estructura jeràrquica sigui compatible amb autèntics mecanismes democràtics de participació en el funcionament del centre.

– Planificar totes les accions docents, fer el seguiment i l’avaluació posterior, consolidant allò que es valori com a positiu i modificant allò que calqui per millorar l’ensenyament i els serveis.

– Estimular la innovació educativa i la formació permanent del professorat i del personal de l’administració i serveis com a eines de millora i qualitat del centre.

– Fomentar la participació del Consell de Delegats i de l’Associació de Pares, com a òrgans representatius, en la dinàmica general del centre i en les propostes d’activitats i millores de l’Institut.

– Vetllar perquè els canals d’informació entre tots el membres de la comunitat escolar siguin el més efectius possibles, per tal de generar actituds de col·laboració i participació.

– Disposar de Plans específics (Acollida, Transport, Emergència i Evacuació) que ajudin a millorar la qualitat dels serveis i la seguretat del centre.


Didàctics

Al marge dels objectius de cada etapa definits per la llei i especificats en el Projecte Curricular de Centre (PCC), l’Institut vol remarcar d’altres objectius didàctics, que són complementaris dels anteriors i que poden guiar molt més la tasca educativa del centre.


Generals


– Crear estructures acadèmiques de funcionament que, tot respectant la diversitat, facilitin el procés d’aprenentatge dels alumnes, concretant les mesures per fer-ne el seguiment i l’avaluació, i que siguin suficientment flexibles per adaptar-se a les noves realitats.

– Garantir que la programació educativa dels departaments i de les àrees, l’acció tutorial i qualsevol altra activitat que desenvolupi l’Institut, en segueixin els trets d’identitat i els principis pedagògics.

– Fomentar la coordinació amb els centres de primària i secundària de la zona per aconseguir informació que permeti una bona adaptació del nou alumnat que hi prové i per arribar a acords que afavoreixin la millora del rendiment acadèmic.

– Fomentar la coordinació interdepartamental que permeti un aprenentatge més global i competencial.

– Disposar d’un Pla d’Acció Tutorial (PAT) i dels recursos necessaris per tal d’assegurar una bona coordinació entre el Departament d’Orientació i les tutories de grup, facilitar la tasca de seguiment curricular i personal de l’alumnat i permetre una constant comunicació amb les famílies.

– Potenciar totes les activitats transversals d’orientació personal, acadèmica i professional.

– Optimitzar els recursos informàtics, procurant integrar les Tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC) en tots els currículums que s’imparteixin a l’Institut i en tots els processos d’informació interna i externa.

– Fomentar el coneixement de les llengües estrangeres ofertades pel centre, realitzant activitats complementàries i potenciant projectes internacionals, que ajudin a consolidar la tasca acadèmica.

– Estimular la investigació i el desenvolupament de projectes dins de l’àmbit acadèmic.


Ensenyament Secundari Obligatori

– Ajudar-los a organitzar el propis pensaments, tot adquirint coneixements diversos, assolint hàbits de treball i utilitzant les noves tecnologies.

– Procurar que assoleixin els coneixements i les competències bàsiques de l’etapa, ja siguin conceptes, procediments o valors.

– Fomentar l’hàbit de la lectura i l’expressió oral com instruments claus de la formació integral dels alumnes, procurant apropar els coneixements a la experiència quotidiana.

– Proporcionar elements suficients per tal que l’alumne tingui criteri i capacitat per discriminar la informació, opinions, missatges i valors que rebi dels diferents àmbits en què es desenvolupi.

– Ensenyar-los a ser ciutadans amb esperit crític, capaços de conèixer el passat i de valorar la memòria històrica pròpia i la dels altres pobles.

– Procurar que entenguin la matemàtica com una ciència oberta i dinàmica, així com valorar el seu caràcter instrumental en altres camps del coneixement, emprant els seus mètodes i llenguatges per resoldre amb flexibilitat, constància i rigor les situacions que es plantegin.

– Ajudar-los a interioritzar un mètode de treball i una forma de pensar que respecti i valori la ciència i els seus descobriments, la conservació del medi, el desenvolupament sostenible i els hàbits de vida saludables.

– Potenciar el coneixement i la utilització dels llenguatges visual, musical i corporal per ser capaços de valorar las manifestacions artístiques com a part del nostre patrimoni.

– Ajudar-los a reforçar la pròpia personalitat , reconeixent les pròpies habilitats i adquirint un alt grau d’autonomia.

– Ensenyar-los a relacionar-se de forma correcta amb les altres persones, tot adoptant actituds solidàries i tolerants.


Batxillerat

– Completar la formació intel·lectual i humana dels alumnes.

– Procurar que assoleixin els coneixements de l’etapa.

– Introduir-los en el món de la recerca, tot desenvolupant el necessari rigor científic i acadèmic.

– Preparar-los per als ensenyaments universitaris o per als estudis de formació professional de grau superior. Exigir un elevat grau d’autonomia, d’acord amb la edat dels alumnes.


Socials

Aquest Projecte Educatiu no es pot desplegar al marge de la realitat que l’envolta, ni amb els recursos exclusius del centre. L’entorn ha de ser un instrument educatiu per assolir alguns objectius:- Disposar d’un Pla d’Acollida que asseguri un bon procés d’integració a tots els membres de la comunitat educativa que s’incorporin al centre.

– Incloure en la programació educativa de l’Institut, sempre que sigui possible, la utilització dels recursos i activitats de les institucions locals i/o comarcals.

– Fomentar la cohesió social mitjançant activitats socials i/o culturals.

– Potenciar la col·laboració amb l’Administració educativa i els centres educatius i culturals de la zona.

– Facilitar la utilització pública de l’edifici i de les instal·lacions i equipaments de l’Institut per tal que, a través d’acords amb l’Administració local, puguin realitzar-se activitats formatives i culturals adreçades a la població sense ànim de lucre i amb finalitats d’interès social.

– Potenciar la imatge del centre mitjançant la projecció externa de les seves activitats acadèmiques i culturals, tant escolars com extraescolars.

APRENENTATGE DE LES LLENGÜES

– L’aprenentatge de les llengües es realitzarà d’acord amb les indicacions dels currículums i de les lleis vigents.- El català com a llengua pròpia de Catalunya s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com en tot l’àmbit d’organització i comunicació.

– L’Institut vetllarà perquè tot l’alumnat adquireixi un coneixement òptim tant de la llengua catalana com de la llengua castellana. S’adoptaran totes les mesures curriculars, organitzatives i materials necessàries per assolir aquest objectiu.

– L’anglès serà la llengua estrangera obligatòria per a tothom, i l’Institut prendrà totes les mesures curriculars, organitzatives i materials necessàries per tal d’afavorir l’obtenció d’un bon nivell de comprensió i expressió per part dels alumnes.

– El francès serà la segona llengua estrangera que oferirà el centre als alumnes. Disposarà dels recursos bàsics per al seu desenvolupament curricular.

ORGANITZACIÓ

L’Institut d’acord amb la normativa vigent i la seva identitat té definit un sistema d’organització i gestió, així com la regulació del marc de convivència, explicitat a les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, del qual es manifesten breument el següents criteris generals:

– L’Equip Directiu és I’òrgan de gestió que assegura el funcionament quotidià del centre, vetlla per la col·laboració entre tots els col·lectius del centre i manté la relació amb l’Associació de Pares, l’administració educativa, els ajuntaments i les altres entitats educatives, socials i culturals. Està format per la Direcció, el Cap d’Estudis, la Coordinació Pedagògica, la Secretaria i altres càrrecs que puguin existir temporalment o permanentment.

– El Consell Escolar és I’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern de I’Institut i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

– El Claustre és I’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives de I’Institut.

– Els òrgans de coordinació són:

Les coordinacions de nivell. Els departaments didàctics.

Els equips docents de nivell. Els caps de departament.

Les orientacions de nivell. La comissió pedagògica.

Les tutories de grup. Les coordinacions específiques.

– Tots els càrrecs i l’estructura organitzativa han de situar el Projecte de Centre en l’eix vertebrador de la gestió de l’Institut.

– Els alumnes, a més de la participació en el Consell Escolar, disposaran d’un delegat i d’un subdelegat com a representants de cada classe i s’organitzaran en la Junta de Delegats.

– La participació del pares i mares dels alumnes, com a principals responsables de la formació i educació dels seus fills i filles, es garanteix a través de la seva presència en tots el òrgans en què està legalment establerta.

– L’Associació de Pares i Mares d’alumnes, tot divulgant informació sobre les activitats del centre, canalitzarà les inquietuds i iniciatives, sensibilitzarà sobre la importància del fet educatiu i, en definitiva, millorarà la comunicació i la col·laboració entre el professorat i les famílies.

– El personal de l’administració i serveis participarà en tots els òrgans que legalment o internament es determini.

REVISIÓ DEL PROJECTE

L’Equip Directiu proposarà al Claustre i al Consell Escolar, com a mínim cada tres anys, aquelles modificacions que consideri oportunes, amb l’objectiu d’adaptar-lo als canvis educatius, socials i/o legals que s’hagin pogut produir o simplement millorar-lo d’acord amb les noves realitats d’una societat canviant.

Qualsevol membre de la comunitat escolar i tots els òrgans de coordinació i representació del centre podran fer aportacions a la proposta abans esmentada.

Notes:

1.- El Projecte Curricular de Centre (PCC) definirà, d’acord amb aquest Projecte Educatiu i la normativa vigent, tots els objectius de l’Ensenyament Secundari Obligatori i del Batxillerat i recollirà la distribució curricular de les matèries, àrees o crèdits a cada etapa educativa, les estratègies d’atenció a la diversitat, els criteris d’avaluació, els criteris de promoció, la metodologia emprada, la planificació de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i tot allò que es consideri necessari a nivell acadèmic.

2.- Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) definiran, d’acord amb aquest Projecte Educatiu i la normativa vigent, tota l’estructura organitzativa, la composició i funcions de tots els òrgans de gestió i coordinació, les normes de convivència, el règim disciplinari, els protocols d’actuació en determinades circumstàncies i tot allò que es consideri necessari per al bon funcionament del centre.

[1] Font: Idescat any 2013
[2]Font: l’Institut d’Estadística de Catalunya. Dades del Banc d’Estadístiques de Municipis i Comarques corresponents al 2010 sobre la base del 2008.
[3]Font: “Informe Mensual d’Atur Registrat, Novembre 2014” (Observatori Comarcal del Baix Llobregat, Consell Comarcal del Baix Llobregat)

 PEC.pdf