Consell escolar

Composició del Consell Escolar ( Curs 2019-20 )

Directora Míriam Ribera i Rius
Cap d’Estudis Ana Eva López Sánchez
Secretària Mónica Montilla Ferreres
Representant de l’ Ajuntament Albert Cañellas i Pagès
Sector pares i mares Sònia Cano Lavado
M. Dolors Ruiz González
Laura Besolí Aregall
Sector alumnat Dídac Buenosvinos Torres
David Ribalta Heredia
Aina Bel López
Sector professorat Ernest Alcoba Gómez
Lourdes Allepuz Suñé
Susana Burriel Cortés
Víctor Manuel Ruiz Martí
Mercè Morales García
Olga Ibars Feliu
Sector administració i serveis Silvia Aguado Sánchez
Sandra Moreno Botello
Representant Ajuntament Albert Cañellas i Pagès

Funcions del Consell Escolar ( Article 148 )

a) Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat per la Direcció de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Participar en l’aprovació de la programació general anual del centre, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres. i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Avaluar l’aplicació del projecte educatiu del centre i de les seves modificacions així com la resta de documents de gestió del centre.

d) Ser consultat preceptivament pel director abans que aquest aprovi el pressupost. Fer el seguiment del pressupost, comprovant l’aplicació dels recursos econòmics. Valorar la liquidació del pressupost.

e) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

f) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

g) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

h) Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions dels alumnes.

i) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

j) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

k) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

l) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.