CICLES FORMATIUS

EXEMPCIONS TOTALS FCT

Exempció  per experiència laboral

L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, assignatura o matèria, s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball. Aquesta experiència ha d’estar relacionada amb el perfil professional i de treball i amb les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

Exempció per validació o reconeixement d’experiència laboral

Les persones que tinguin reconegudes i certificades totes les unitats formatives (UF) almenys d’un mòdul o crèdit directament relacionat amb les unitats de competència del cicle formatiu, a través de:
• Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboralo en activitats socials (qualificat – acreditat).
• Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançantl’experiència laboral o en activitats socials, d’acord amb la ResolucióENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial. Aquestes persones poden quedar totalment exemptes del crèdit o mòdul de formació en centres de treball.

Acreditació

S’acredita amb el certificat oficial emès pel centre docent que hagi dut a terme el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals.
En el cas que aquesta acreditació correspongui a mòduls o crèdits tranversals a un altre o altres cicles formatius, caldrà que la persona aporti evidències de l’experiència adquirida en l’àmbit del perfil professional del cicle formatiu pel que es demani l’exempció.

Exempció per voluntariat

És d’aplicació als cicles formatius de formació professional inicial de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, d’activitats físiques i esportives, als ensenyaments esportius i al cicle d’emergències sanitàries en què l’alumne acrediti la realització d’activitats de voluntariat relacionades amb el perfil professional del cicle formatiu i/o ensenyament i que hagin estat desenvolupades en entitats que figurin inscrites al registre de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, segons la Llei 25/2015,
del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, o bé registre equivalent en el cas que el servei de voluntariat s’hagi desenvolupat en una altra comunitat autònoma. Es pot consultar el cens a través de la pàgina https://dps.gencat.cat/cen/prepararCercaEntitats.do.
S’ha d’acreditar un nombre d’hores d’experiència en el mateix perfil professional igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de formació en centres de treball FCT del cicle formatiu per tenir accés a l’exempció parcial del 50%. Si s’acredita un nombre d’hores d’experiència en el mateix perfil professional igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en centres de treball FCT, l’exempció pot ser total.
La documentació acreditativa de l’experiència en tasques de voluntariat del perfil professional del cicle formatiu és la següent:
• Certificat de l’entitat sense ànim de lucre (associació, fundació, patronat, etc.) on s’hagi prestat les accions de voluntariat, en què constin, específicament, l’ocupació, les tasques i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades.
• Certificat d’inscripció de l’entitat al registre de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya o certificat equivalent en el cas d’entitats de fora de Catalunya.

 

EXEMPCIONS PARCIALS FCT

L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, assignatura o matèria, s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de formació en centres de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.
L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, assignatura o matèria, s’atorga si l’alumne acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció.

ACREDITACIÓ GENERAL

•Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
• Acord formatiu amb beca.
• Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral o bé les hores realitzades com a voluntari, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne.
• Si es treballa per compte propi:
– Certificat d’alta d’activitat econòmica.
– Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau).
– Quota de règim d’autònoms.
– Declaració trimestral de l’activitat econòmica (model 130).
Si les activitats s’han realitzat com a voluntari, certificat de l’entitat conforme consta inscrita en el registre de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya , en el cas que no sigui consultable a través de la pàgina web https://dps.gencat.cat/cen/prepararCercaEntitats.do o certificat equivalent en el cas d’entitats de fora de Catalunya.

Nota:
En els supòsits del 50% i 100%, com a mínim s’ha de presentar l’informe de vida laboral i certificat o informe de l’entitat o empresa. El responsable del centre docent pot sol·licitar altres documents, per tal de comprovar les competències o l’experiència corresponent al treball relacionat amb els estudis professionals respectius.

MODEL SOL·LICITUD ALUMNE